Drejtori Përgjithshëm i SHGJSH Dr. Viktor DODA
Viktor.Doda@gsa.gov.al
Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i SHGJSH Veip GJONI
Veip.Gjoni@gsa.gov.al
Drejtor i Programim – Zhvillimit Veip GJONI
Veip.Gjoni@gsa.gov.al
Drejtor i Gjeoinformacionit Albert AVXHI
Albert.Avxhi@gsa.gov.al
Drejtor i Shërbimeve Mbështëtese Nafie GJAPI
Nafie.Gjapi@yahoo.com
Drejtor i Gjeologjisë Ndoc VUKZAJ
Ndoc.Vukzaj@gsa.gov.al
Drejtor i Burimeve Minerale Nikoll KAZA
Nikoll.Kaza@gsa.gov.al
Drejtor i Hidrokarbureve Piro DORRE
pdorre@yahoo.com
Drejtor i Hidrogjeologjisë Arben PAMBUKU
Arben.Pambuku@gsa.gov.al
Drejtor i Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë Hasan KULIÇI
Hasan.Kulici@gsa.gov.al
Drejtor i Gjologjisë Detare Agim MESONJESI
agimesonjesi@protonmail.ch
Drejtor i Laboratorit të Analizave Kimike Xhume KUMANOVA

Xhume.Kumanova@gsa.gov.al