PROGRAMI ZHVILLIMOR I SHËRBIMIT GJEOLOGJIK SHQIPTAR 2019
Objektivi dhe ndarja e projektet sipas fushave zhvillimore


Objektivi kryesor
    Angazhimi i ShGjSh-së në shërbime të rëndësishme për ekonominë kombëtare në zbatim të Programit të Qeverisë për vitet 2017 - 2021, Ligjit Nr.111/2015, datë 15.10.2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, Ligjit nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar me Ligjin nr. 134/2014, datë 09.10.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, Ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”, Ligjit nr. 111/2012 dt. 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, VKM nr.1189 dt. 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Procedurat për Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”, Ligjit Nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, VKM nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, Ligjit nr.8756, datë 26.03.2001 “Për Emergjencat Civile” të ndryshuar me Ligjin nr.10137, datë 11.5.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.531, datë 01.08.2003 “Për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Shërbimit të Emergjencave Civile”.

Programi i Qeverisë për vitet 2017-2021 synon:

a) Mbylljen përfundimtare të epokës së informalitetit në zhvillimin e hapësirave urbane e rurale dhe krijimin e një mjedisi institucional, ekonomik e social për zhvillimin të qëndrueshëm të territorit; b) Zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të gjeologjisë dhe minierave, duke e shndërruar këtë sektor në një industri me kushte e standarde bashkëkohore; c) Ndërtimin e profilit të ekonomisë shqiptare, në dy dekadat e ardhëshme, nëpërmjet sektorëve prioritarë duke mobilizuar e përdorur me efiçencë i gjeoburimet si prej sektorit publik ashtu dhe pre atij privat, në funksion të rritjes së prodhimit të brendshëm dhe shtimit të eksporteve; d) Hartimin e një strategjie afatgjatë dhe efikase për sektorin e hidrokarbureve, duke e vëne nën një monitorim të plotë, për të patur një zhvillim të qëndrueshëm, garantuar interesat publike, e forcuar kapacitetet shkencore dhe teknike, në funksion të zhvillimit të këtij sektoro sot dhe në të ardhmen; e) Vazhdimin e investimeve të integruara në rrjetin ndërlidhës vendor, kombëtar e rajonal të transporteve, si “Rruga e Arbërit”, etj., mirëmbajtjen e rrjetit rrugor, investimin në infrastrukturën portuale, modernizimin rrënjësor të sistemit hekurudhor. Krijimin brënda vitit 2018, të landfilleve për të gjithë mbetjet e ngurta në zonën bregdetare të vendit. Çlirimin e mjedisit të çliruara nga mbetjet e ngurta. Trajtimin dhe planifikimin territorial të tyre nëpërmjet përcaktimit të pikave kryesore të këtë trajtim; f) Hartimin e politikave dhe strategjive kombëtare për menaxhimin e integruar të bregdetit; g) Vlerësimin e veprimtarisë kërkimore - shkencore në vend, zhvillimin dhe përsosjen e vazhdueshme të legjislacionit për shkencën, drejt modeleve bashkëkohore të organizimit, bashkëpunimit, nëpërmjet aplikimit në projekte, kombëtare e ndërkombëtare, me synim final integrimin në Hapësirën e Kërkimit Shkencor Evropian;

Qëllimi themelor
    Shndërrimi në vijimësi i ShGjSh- së, në qendër të shërbimit për qytetarët, për të zgjidhur probleme korente dhe të prespektivës, të sjell rekomandime konkrete në ndihmë të vendim-marrjes, në zbatim të programit të Qeverisë, me synimin për të rritur më tej rolin e tij, si institucion këshillimor, teknik e shkencor i Shtetit.
Realizimi dhe përmbushja
    Ndarja dhe organizimi në fusha kryesore zhvillimore, të strukturuara në projekte për të qenë sa më efiçentë në zgjidhjen nga ana jonë të problematikave të sotme dhe të së ardhmes.
Veprimtaria e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (Sh.Gj.Sh.) për vitin 2019, do të synojëvënien në jetë të Programit të Qeverisë, për periudhën 2017 - 2021, në përputhje të plotë me Ligjin Nr.111/2015, datë 15.10.2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, si dhe me aktet ligjore dhe nënligjore që përcaktojnë aktivitetin e tij. Në zbatim të: - Rregullores “Për Funksionimin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh)”, miratuar me Urdhër nr. 88, datë 22/02/2016 të ish/Ministrit të Energjisë dhe Industrisë (sot Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë); - Rregullores “Për Funksionimin e Këshillit Teknik Shkencor”, miratuar me Urdhër nr. 87, datë 22/02/2016 të ish/Ministrit të Energjisë dhe Industrisë (sot Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë); - Rregullores “Për Proçedurat e Përgatitjes, Paraqitjes, Shqyrtimit, Miratimit, Kontrollit të Zbatimit dhe Vlerësimit të Projekt - Programeve Vjetore të Financuara nga Buxheti i Shtetit”, miratuar me Vendim të Këshillit Teknik Shkencor nr. 5, datë 31/03/2016; Si dhe, bazuar edhe në mendimet e ardhura nga Drejtoritë aplikative, Këshilli Teknik Shkencor i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (Sh.Gj.Sh-së), miratoi këto drejtime prioritare zhvillimore sipas fushave, për vitin 2019:
Fusha I: Gjeologjia Bazë
    Drejtimet kryesore zhvillimore për fushën e gjeologjisë bazëpër vitin 2019, ku do të punojnë Drejtoria e Gjeologjisë dhe drejtori të tjera aplikative, do të jenë: 1. Punime hartografuese në shkallë të ndryshme për studime gjeologjike, administrimin e territorit, mjedisit, etj, të cilat janë të nevojshme për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, planifikimin urban, zhvillimin e turizmit, etj. Kjo e shprehur në hartat gjeologjike dhe shumë -qëllimore, në shkallë 1:25 000, tëterritorit të Republikës së Shqipërisë.
2. Nisur nga përvoja e grumbulluar vitet e fundit në hartografimin gjeologjik të shkallëve 1:50 000 dhe 1:25.000, si dhe disa problemeve gjeologjike që kanë dalë, do të vazhdojë angazhimi për vrojtime dhe plotësime të Hartës Gjeologjike të Shqipërisë në shkallë 1:200 000”, duke përfshirë metoda të reja studimore dhe bazë analitike bashkëkohore për gjeologjinë, metalogjeninë dhe tektonikën, këto kryesisht në bashkëpunim me institucione prestigjoze brenda e jashtë vendit.
3. Vazhdimi i projektit të miratuar nga viti 2018, me temë: “Përpilimi i Hartës së Gjeomonumenteve të Shqipërisë në shkallën 1:200 000, teksti dhe katalogu ilustrues i saj”.
4. Drejtim tjetër për vitin 2019 për Sektorin e Gjeomjedisit, është vazhdimi i projektit të filluar nga viti 2018 me temë: “Përcaktimi i rreziqeve të kontaminimit të tokave nga burimet gjeo-termale në Shqipëri”.
5. Grumbullimi i materialeve për ngritjen e muzeut të përfaqësimeve minerale nga vendburimet e shumta e të larmishme të bakrit, kromit, hekur-nikelit, boksiteve, titanomagnatiteve, shkriferimeve, argjilave, gurëve dekorative etj, si dhe përfaqësimeve të larmishme petrogjene që nga manteli i sipërm e deri në litotipet sedimentare e metamorfike të kores.
Fusha II: Vendburimet Minerale
    Drejtimet kryesore zhvillimore për fushën e vendburimeve minerale për vitin 2019, do të jenë:
1. Realizimi dhe plotësimi i gjithë detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Minerar i Shqipërisë Nr. 10304, datë 15/10/2010, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, të cilat për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar janë detyra të rëndësishme e prioritare, në fushën e mineraleve të dobishme.
2. Vlerësimi dhe rivlerësimi i mineralizimeve të kromit, në masivin ultrabazik të Bulqizës dhe atë të Tropojë-Hasit, me qëllim përcaktimin e perspektivës për shtimin e rezervave dhe dhënien e shesheve për kërkim-zbulim për subjektet private, në zona apo rajone jashtë fushave të njohura të vendburimeve e objekteve minerale të njohura.
3. Ndërtimi i bazës së të dhënave për vendburime, objekte, shfaqje xeherore për të cilat nuk janë hartuar dhe mbrojtur raporte apo relacione gjeologjike, të cilat janë marrë nga arkivat e ish degëve rajonale.
4. Ndërtimi e përditësimi i planshetave të pasurive minerale, në shkallë 1:25 000, si dhe përpilimi i databasit të pasurive minerale për çdo planshetë.
5. Vlerësimi e rivlerësimi i mineralizimeve të hekur-nikelit e nikelit-silikat, në sektorin Bitinckë –Kapshticë – Vernik – Tren - Buzë Liqeni, për përcktimin e ligjesive të kërkimit jashtë kontureve të njohura deri tani, me qëllim rekomandimin e shesheve të reja perspektive për leje kërkim-zbulimi, subjekteve privave.
Fusha III: Hidrogjeologjia
    Mbështetur në përvojën e deritanishme, si dhe në atë të vendeve të Bashkimit Europian, drejtimet kryesore zhvillimore për Drejtorinë e Hidrogjeologjisë, për vitin 2019, të përqëndrohen në studimet si më poshtë:
1. Në kryerjen e studimeve hidrogjeologjike për hartogafimin hidrogjeologjik në shkallë e qëllime të ndryshme; për akuiferë, basene ujore e plansheta të veçanta.
2. Në kryerjen e studimeve për vlerësimin sasior dhe cilësor të rezervave të ujërave nëntokësore (me përparësi vlerësimin dhe rivlerësimin e ujërave nëntokësore për furnizimin me ujë të pijshëm), gjëndjen dhe shfrytëzimin e tyre në basenet kryesore të vendit, inventarizimin e punimeve (shpimeve të kryera për ujë pa leje) të kryera në to.
3. Studimi dhe monitorimi i dinamikës së lumenjëve (qëndrueshmëria e shtretërve, erozioni i brigjeve, sedimentim - akumulimi, vlerësimi i impaktit mjedisor), masat parandaluese dhe rehabilituese për mënjanimin e dëmeve nga aktiviteti natyror apo ai i shfrytëzimit pa kriter, të shtretërve të lumenjve.
4. Studime për identifikimin e trupave ujorë nëntokësore.
5. Gjeometrizimin e zonave të mbrojtjes higjeno - sanitare për kaptazhet që përdoren për furnizim me ujë të pijshëm.
6. Studime dhe projektime hidrogjeologjike sipas kërkesave nga të tretët, kryerja e oponencave në fushën e hidrogjeologjisë, etj.
Fusha IV: Hidrokarburet
    Drejtoria e Hidrokarbureve për vitin 2019, të angazhohet në realizimin e studimeve dhe projekteve konkrete në fushën e naftës dhe gazit, me karakter regjional dhe ato rajonale. Për këtë, drejtimet kryesore zhvillimore, ku të propozohen projekte për këtë vit, të jenë:
1. Rivlerësime dhe përgjithësime të resurseve hidrokarbure me synim zgjerimin e perspektivës, si dhe studime gjeologo - ekonomike që ndikojnë për futjen në qarkullim të lëndëve të para energjitike e tërheqjen e investitorëve vendas dhe të huaj. Në këtë kuadër të këtij drejtimi, të vazhdoj realizimi i projektit të miratuar në vitin 2018, me titull: ‟Studim gjeologo-gjeofizik në rajonin Rexhepaj për praninë e strukturës antiklinale, si dhe vazhdimi më jugor i linjës strukturore antiklinale Ballsh-Hekal-Karbunar”.
2. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Gjeologjisë Detare, vazhdimi i projekteve të përbashkëta për evidentimin e strukturave naftë-gazmbajtëse në hapësirën bregdetare e detare të vendit, për kërkimin e strukturave perspektive për naftë dhe gaz.
3. Projekte në bashkëpunim me Drejtorinë e Gjeologjisë, Drejtorinë e Burimeve Minerale, si për përpilimin e planshetave shumëqëllimore në shkallë 1:25 000, ashtu edhe për ndërtimin e bazës së të dhënave për vendburime, objekte e shfaqje, kryesisht në Qarqet Fier, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Tiranë, Durrës, etj.
4. Drejtoria e Hidrokarbureve do marrë pjesë në realizimin e projekteve dhe studimeve të rreziqeve gjeologjike që kërcënojnë infrastrukturën publike dhe realizimin e studimeve emergjente, sipas kërkesave të pushtetit qëndror dhe lokal, që mund të dalin në rajonin Fier – Berat – Vlorë -Gjirokastër, duke bashkëpunuar me drejtoritë përkatëse të Sh.Gj.Sh-së.
Fusha V. Gjeologjia Inxhinierike, Gjeofizika dhe Gjeodezia
    Drejtimet kryesore zhvillimore për fushën e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, për vitin 2019, të jenë si më poshtë:
1. Vlerësimi e monitorimi i fenomeneve gjeodinamike të digave të rezervuarëve ujëmbajtës, nëpërmjet metodave gjeologo – inxhinierike dhe gjeofizike.
2. Përpilimi i hartave gjeologo – inxhinierike sipas planshetave në shkallë 1: 25 000, për gjithë territorin e vendit.
3. Në zbatim të Programit të Qeverisë dhe akteve ligjore e nënligjore “Për planifikimin e Territorit”, propozohet projekti: “Për përpilimin e Hartës Gjeoteknike të Shqipërisë”, në shkallë 1:200 000, e cila do të shërbej për planifikimin afatgjatë e të sigurtë të territorit në fazat e projektimeve të objekteve inxhinjerike, mbrojtjen e infrastrukturës, etj.
4. Studime mё tё detajuara pёr zonat urbane, si rajonizimi gjeologo – inxhinierik i qyteteve dhe zonave me përparësi zhvillimi.
5. Studimi i aspekteve gjeologo-inxhinierike të truallit, studime komplekse gjeofizike, vlerësimi i proçeseve gjeodinamike (subsidencat, rrëshqitjet, rrëzimet, etj).
6. Hartimi i databazës së rrëshqitjeve në të gjithë territorin e vendit.
7. Studimi dhe vlerësimi i fenomeneve gjeodinamike me impakt social, studime në kuadrin e emergjencave civile, kryerjen e oponencave për të tretë, etj.
Fusha VI. Gjeologjia Detare
    Drejtimet kryesore zhvillimore për fushën e Gjeologjisë Detare, për të cilën do të punojnë Drejtoria e Gjeologjisë Detare në bashkëpunim me Drejtorinë e Hidrokarbureve për vitin 2019, do të jenë si më poshtë:
1. Vazhdimi i realizimit të Projektit VI-1 të miratuar nga viti 2018, me titull: “Studimi e përgjithësimi i vazhdimësisë së strukturave gjeologjike të rajonit Sazan – Grykëderdhja e Bunës në drejtim të detit Adriatik, në shkallë 1: 50.000”, ku të mbahen parasysh:
• Ndërtimi i hartës skematike gjeologo– strukturore detare e këtij rajoni, në shkallë 1:50 000.
• Studimi i përbërjes litologjike të substratit, ndryshimet batimetrike dhe morfologjia e shtratit të detit.
• Identifikimi dhe përgatitja e katalogëve dhe e të dhënave, për pasuritë natyrore në zonën detare dhe pranëbregdetare.
• Korelimi me vendet fqinje i studimeve dhe të dhënave të marra nga punimet gjeologjike, të realizuara më parë nga subjekte, brenda e jashtë vendit (në det për naftë dhe gaz).
• Vlerësimi i pasurive minerale e nëndetare, si shkrifërimet detare, agregatët minerale, koralet dhe ishujt koralor, etj. 2. Vazhdimi i realizimit të Projektit VI-2 të miratuar nga viti 2018, me titull: “Monitorimi i dinamikës së vijës bregore, vlersimi gjeollogo-mjedisor dhe hartografimi i Hapsirës Bregdetare Shqiptare në shkallë 1:50 000, në mbështetje të menaxhimit të integruar të kësaj zone”.
3. Për vitin 2019, të vazhdojë dhe projekti me titull “Krijimi i bazës së të dhënave të shpimeve të kryera për indentifikimin e depozitimeve të Kuaternarit në Ultësirën Adriatike dhe interpretimi i tyre në model 3d”, i cili është projekt në vazhdim.
4. Vazhdimi i realizimit të Projektit Emodnet, me titull: “Rrjeti Europian i të dhënave dhe observimeve detare, faza e tretë”, projekt me partner të jashtëm.
5. Projekti i financuar nga Agjensia Kombëtare e Mjedisit, me kod A.J.G. dhe titull: “Përcaktimi i statusit të trofisë nëpërmjet përdorimit të imazheve satelitore “MODIS” bazuar në përmbajtjen e klorofilës-a, azotit dhe fosforit”
Fusha VII: Gjeoinformatizimi
    Drejtimet kryesore zhvillimore të kësaj fushe, për vitin 2019, do të jenë si më poshtë:
1. Informatizimi i dokumentacionit gjeologjik të krijuar në vite, gjendje në arkivin e Sh.Gj.Sh-së, si dhe informatizimi i të gjitha produkteve, që do të realizohen për gjeologjinë, burimet minerale, gjeologjinë inxhinierike, hidrogjeologjinë, gjeomjedisin, gjeomonumentet, emergjencat civile, realizimin e kërkesave për të tretët, etj.
2. Përpunimi i mëtejshëm dhe informatizimi standart i të dhënave bazë, për të mundësuar transmetimin e shpejtë të informacionit drejt organeve vendim-marrëse.
3. Kalimi në GIS i hartave shumëqëllimore të shkallës 1:25 000 dhe atyre të shkallës 1:50 000.
4. Sistemimi i Arkivit Qëndror Teknik të Sh.Gj.Sh-së dhe atij të Rubikut, si dhe përpunimi i mëtejshëm i dokumentacionit gjeologjik të arkivave të ish/degëve rajonale, sipas ligjit për arkivat dhe rregulloreve në fuqi. Hartimi i databazës të dixhitalizimit të Arkivit Qëndror Teknik të Sh.Gj.Sh-së.
5. Bashkëpunimi me ASIG për programet “Gjeologjia dhe Mineralet”.
6. Të ndërmerret një projekt me temë: Modelimi në 3D i një vendburimi për mineralet e dobishme krom, bakër, etj (sipas doktoraturës që po bën specialistja Sirelda Bele për vb. e Munellës).
Fusha VIII: Studimet emergjente. Botime e publikime
    Drejtimet kryesore zhvillimore të kësaj fushe, për vitin 2019, do të jenë si më poshtë:
1. Projekte e studime që zgjidhin probleme imediate të emergjencës (studime gjeologo-inxhinierke) dhe kërkesat për të tretët.
2. Ndjekja, monitorimi dhe përgjithësimi i të dhënave gjeologjike që merren nga kryerja e punimeve minerare për ndërtimin e veprave inxhinierike (tuneleve për H/C-e, punimet e ndërtimit të gazsjellësit TAP, punimet minerare kapitale, etj), konform nenit 7 të Ligjit Nr. 111/2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”.
3. Botime e publikime të ndryshme: Buletini i Shkencave Gjeologjike, Harta e rrezatimit radioaktiv natyror të Shqipërisë, në shkallë 1:200 000 dhe tekstit sqarues të saj; Revista Informuese Periodike, etj.
4. Riorganizimi dhe azhurnimi i faqes së Internetit të Sh.Gj.Sh-së, Program sensibilizues “Gjeologjia dhe Shoqëria”.
5. Koordinimi dhe ndjekja e projekteve dhe marrëdhënieve me jashtë, EGS, etj.
Fusha IX: Vlerësimet analitike
    Për këtë fushë punon Drejtoria e Laboratorit, e cila ushtron veprimtarinë e saj në kryerjen e analizave kimike në fushën e Mineraleve, shkëmbinjve dhe në atë të Ujërave; në shërbim të projekteve të Shërbimit Gjeologjik dhe të subjekteve të ndryshme shtetërore dhe private (të tretëve).
Drejtimet kryesore zhvillimore të kësaj fushe për vitin 2019, do të jenë si më poshtë:
1. Analizimi i Ujërave Nëntokësore dhe sipërfaqësore për projektet e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.
2. Përpunimi dhe analizimi i mostrave të mineraleve, shkëmbinjëve dhe sedimenteve me metodat analitike dhe AAS (Absorbim Atomik - Spektrometri)” për projektet e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.
3. Menaxhimi i sistemit të cilësisë së laboratorit të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar”.
4. Kryerja e analizave kimike minerale dhe analizave kimike të ujit për subjekte të ndryshme shtetërore dhe private.
5. Informatizimi i të dhënave të fituara gjatë procesit të analizimit në analizat kimike të ujrave dhe analizat kimike të mineraleve.
6. Mirëmbajtja e Akreditimit të Laboratorit sipas kërkesave të kërkuara nga Drejtoria e Akreditimit dhe Standardi ISO/IEC 17025:2006 dhe të standardeve të tjerë ndërkombëtar dhe kombëtar;
7. Njohja e Laboratorit në nivel ndërkombëtar për analizat kimike të ujërave, të sedimenteve, xeherorëve dhe matricave të ndryshme;
8. Ruajtja e një cilësie të lartë të shërbimit ndaj klientëve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të saj;
Fusha X: Marrëdhëniet e SHGJSH me jashtë institucionit
    Drejtimet kryesore zhvillimore të kësaj fushe, për vitin 2019, do të jenë si më poshtë:
1. Aplikimi në projekte kombëtare e ndërkombëtare, me synimin final integrimin në Hapësirën e Kërkimit Shkencor Evropian.
2. Vazhdimi i fazës së tretë të studimit EMODNET me titull: “Krijimi i rrjetit të observimeve të dhënave detare Evropiane”, projekt me partnerë të jashtëm.
3. Vlerësimi i potencialit mineralmbajtës dhe perspektiva e kërkimit të tyre, në zonat ndërmjetëse të Shqipërisë me vendet fqinje.
4. Kualifikim, specializim, marrje përvoje të specialistëve, organizimi workshopeve, pjesëmarrje në panaire, ekspozita, pjesëmarrje në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare i specialistëve që kryejnë projekte, kualifikim pasuniversitar, doktoratura, etj.
5. Ngitja e nivelit shkencor të stafit të Sh.Gj.Sh-së dhe angazhimet e tij në marrëdhëniet me institucionet analoge.