Struktura
Struktura organizative e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar është miratuar me VKM Nr. 228, datë 23.04.2014.
Sektori i Programimit dhe Publikimeve
Sektori i Emergjencave dhe Aktivitit me të Tretët
Sektori i Arkivit Qendror Teknik të Gjeologjisë
Sektori i Dixhitalizimit
Sektori i Përpunimit të të Dhënave
Sektori i Finances, Buxhetit dhe Burimeve Njerëzore
Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Administratës
Sektori i Hartografimit
Sektori i Gjeomjedisit
Sektori i Vendburimeve Metalore
Sektori i Vendburimeve Jometalore
Sektori i Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit
Sektori i Hartografimit
Sektori i Vendburimeve të Naftës e Gazit
Sektori i Ujrave Nëntokësore
Sektori i Monitorimit të Rrjetit Lumor
Sektori i Dinamikës Detare
Sektori i Shelfit Kontinental
Sektori i Gjeologjisë Inxhinierike
Sektori i Gjeofizikës dhe Gjeodezisë
Sektori i Laboratorit të Vetive Fiziko-Mekanike
Sektori i Analizave të Mineraleve
Sektori i Analizave të Ujërave