Projektet Aktuale

 

1

Burimet minerale,  afrimi dhe prezantimi i tyre ne ekonomine e tregut sipas qarqeve. Qarku i Dibres.

B. Boshnjaku
2
Evidentim i gjendjes se rezervave te mineraleve radioaktive ne teresi dhe te uraniumit ne veçanti. Grumbullimi, studimi, sistemim - perpunimi i dokumentacionit per punimet gjeologjike te kerkim-zbulimit dhe atyre gjeofizike kryer per boksidet, qymyret, dhe fosforitet.  Arkivim i tij ne arkivin qendror te ShGjSh.  Perpilim i materjalit permbledhes.

S. Nenaj
Ll. Llangora.

3
Shkurtim i dokumentacionit gjeologjik ne arkivat e ish/degeve rajonale, sipas ligjit  per arkivat dhe rregulloreve ne fuqi.  Sistemim i dokumentacionit te paperfshire ne raporte apo relacione gjeologjike  te miratuara dhe  prurje ne arkivin qendror te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar

Z. Trezhnjeva,
M. Dardha

4
Studim gjeologo-gjeofizik i rajonit Kucove - Pekisht - Perendimi i Dumrese - Mlike per depozitimet e Tortonianit, dhe evidentimin e strukturave me perspektive per naftegazembajtje, nen mbihypjen perendimore te diapirit te Dumrese
P. Dore,
A. Qirko
5
Ndertim i bazes se te dhenave per v.burimet dhe objektet e mineraleve te dobishme per te cilat nuk jane hartuar raporte apo relacione gjeologjike me llogaritje rezervash, si dhe te v.burimeve e objekteve qe kane raporte e relacione, por qe kane  punime te  kryera me vone qe nuk perfshihen ne to, mbeshtetur ne dokumentacionin e grumbulluar ne arkivin qendror, ate ne grumbullim dhe relacionet vjetore te seciles njesi mbi punimet e kryera e rezultatet e marra H. Gjeta,
V. Gjoni,
A. Avxhi
6
Detyrat e ShGjSh-se ne dhenjen e lejeve minerare te kerkim-zbulimit  dhe mbikqyrjen e aktivitetit minerar perkates, ne zbatim te ligjit “Per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise" Gj. Leka
B. Koçi
A. Avxhi