Hartat
Harta që mbulojnë të gjithë territorin e Shqipërisë (shkalla 1 : 200 000)
Harta të shkallës 1 : 100 000
Harta te shkalles 1 : 50 000
Harta Gjeologjike të ndertuara mbi bazë planshetash topografike të shkallës 1 : 50 000.
Eshtë mbuluar 100% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu

Harta të shkallës 1 : 25 000
Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë të ndërtuara mbi bazë planshetash topografike
të shkallës 1 : 25 000.

Ju ofrojmë harta të komponentëve të mëposhtëm:

Harta Gjeologjike. Eshtë mbuluar 84% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu

Harta Hidrogjeologjike. Eshtë mbuluar 68% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu

Harta Gjeologo - Inxhinierike. Eshtë mbuluar 61% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu

Harta të Pasurive Natyrore. Eshtë mbuluar 57% e territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për të parë skemën e planshetave që ofrohen kliko këtu