Arkivi Qendror Teknik i Gjeologjisë

Në Arkivin Qendror të Gjeologjisë, janë arkivuar të gjitha të dhenat e studimeve gjeologjike të kryera në territorin e Shqiperisë, të cilat datojnë që në fillimet e shekullit të XX. Nga ky arkiv ofrohen të gjitha materialet që ai ka ne dispozicion, të cilat mund të studiohen në ambientet e këtij Arkivi ose mund te fotokopjohen pjesërisht apo krejtësisht, përkundrejt tarifave të përcaktuara.
Falë bazës të të dhenave elektronike, personat e interesuar mund ta gjejnë lehtësisht të gjithë materialin e kërkuar.

Materiali arkivor përfshin informacion për të gjitha komponentet e mëposhtme:

Gjeologji

Gjeomorfologji/ Gjeokimi/ Metalogjeni/ Pedologji/ Petrografi/ Rilevime/ Stratigrafi/ Tektonike/

Hidrogjeologji

Furnizim me ujë / Hidrokimi / Rregjimi i ujrave nëntokësore / Rilevime hidrogjeologjike / Ujra termale / Ujrat e minierave

Gjeologji Inxhinierike

Ndërtime hidroteknike/ Studim i Dherave/ Studime për sheshe ndërtimi/ Studime mbi rrëshqitjet/ Studime për karstin

Gjeofizike

Elektrometri / Gravimetri / Karotazh / Magnetometri / Metodat fiziko-kimike të kërkimit / Radiometri / Rilevime aerofizike / Sizmometri

Mineralet e Dobishme

Burimet Hidrokarbure (Naftë dhe Gaz)

Studime të Kuaternarit

Studime Gjeoambientale

Studime të Gjeomonumenteve

Studime mbi Gjeoparqet


Arkivi i studimeve

Raporte studimesh


Baza e te dhenave per materialet e arkivuara