Arkivi i Studimeve

Raportet dhe Studimet ne Arkiv
Bazuar në Urdhrin Nr. 144, datë 19.05.2005, në AQSHGJSH ofrohen të gjitha materialet që ai ka në dispozicion, të cilat mund të studiohen në ambientet e këtij Arkivi ose mund të fotokopjohen pjeserisht apo krejtesisht, bazuar në tarifat e caktuar nga urdhri i larpërmendur.
Falë bazës të të dhënave elektronike, personat e interesuar mund të gjejnë shpejt të gjithë materialin e kërkuar.
Raporte llogaritje rezervash minerale 241 inventare Mineralet e metalore 127 inventare Mineralet jometalore 78 inventare Naftëmjatja 15 inventare Vendburimet e qymyrit 27 inventare Raporte studimore 398 inventare Raporte tematiko përgjithësuese e rilevuese 84 inventare Studime për erozionin 10 inventare Studime për sheshe ndërtimi 179 inventare Studime gjeologo inxhinierike 289 inventare Studime mjedisore Studime mbi Gjeomonumentet dhe Gjeoparqet Studime të Kuaternarit Studime për teknikat dhe teknologjinë e shpimit Studime historike