• Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve (datat 12.12.2018 - 15.02.2019)

Nr
Subjekti i kërkesës
Statusi i Kërkesës
Data e kthimit të Përgjigjes
1
Oponencë hidrogjeologjike e raportit me titull: “ Raport hidrogjeologjik për marrje leje për përdorim të burimeve ujore për prodhim hidroenergjie, hidrocentrali Ferko 1, Ferko 2, Bashkia Gjirokastër.
Në proçes
Në proçes
2
Kërkesë për të dhëna mbi sasinë, cilësinë dhe kategorinë e rezervave të mineralit të kromit në vendburim
Përfunduar
08.01.2019
3
Blerje harte të mineraleve të dobishme, shkall 1:25 000; Nomenklatura K-34-65-D-c dhe Teksti shpjegues.
Përfunduar
16.01.2019
4
Oponencë hidrogjeologjike për “Raport hidrogjeologjik për marrje leje për shfrytëzimin e burimeve të ujrave termale në fshatin Sarandaporos, Leskovik”.
Përfunduar
11.01.2019
5
Për kompetencë: Kërkesa e MIE për Shoqërisë “Tirex Explorations” shpk
Përfunduar
11.01.2019
6
Blerje hartash hidrogjeologjike, të shkallës 1:25000. Nomenklaturat: K-34-126-B-a, K-34-114-D-c, K-34-114-C-d , K-34-126-A-b.
Përfunduar
08.01.2019
7
Blerje harte gjeologjike në shkallë: 1:25000. Nomenklatura K-34-114-A-d dhe Teksti shpjegues.
Përfunduar
15.01.2019
8
Blerje e Hartës gjeologjike të Shqipërisë në shakallën 1:200.000 dhe Profileve gjeologjike të saj. Blerje e Hartës hidrogjeologjike të Shqipërisë në shkallën 1:200.000.
Përfunduar
10.01.2019
9
Oponencë hidrogjeologjike për prodhim hidroenergjie, HEC/et Stavec dhe Stavec 1, lumi Mat, Bashkia Bulqizë.
Përfunduar
14.01.2019
10
Oponencë e studimit hidrogjeologjik për Hec/in “Mario”.
Përfunduar
16.01.2019
11
Oponencë gjeologo inxhinierike e Raportit gjeologo-inxhinerik për shfrytëzimin e materialeve inerte nga shoqëria “Bami” shpk, në shpatin e lumit Mat, fshati Brezanë, Bashkia Lezhë. Blerje e harte hidrogjeologjike në shk: 1: 25.000 dhe nomenklaturë K-34-76-C-d.
Përfunduar
18.01.2019
12
Oponencë e “Raportit hidrogjeologjik për shfrytëzim uji, për bujtinë agrobiznesi në fshatin Nivan, Zagori, Gjirokastër.
Përfunduar
16.01.2019
13
Blerje harte hidrogjeologjike shkalla 1:25.000, Nomenklatura K-34-101-A-a.
Përfunduar
17.01.2019
14
Oponencë e projektit për ndërtimin e HEC/it Kalis, fshati Kalis, Bashkia Kukës.
Përfunduar
28.01.2019
15
Oponencë e raportit hidrogjeologjik për hapjen e pusit të shpimit Nr-1 2019 në fshatin Kardhiq për shoqërinë, “Art-shop” shpk, Gjirokastër.
Përfunduar
24.01.2019
16
Blerje informacioni gjeologjik për zonën minerare Nr. 738/7, objekti “Gjinaj”, Qarku Kukës.
Përfunduar
25.01.2019
17
Oponencë gjeologo - inxhinierike për shfrytëzimin e inerteve të lumit Vjosë.
Përfunduar
11.02.2019
18
Blerje e hartës hidrogjeologjike për zonën ku është ndërtuar “HEC-Treska 4,3,2 ”, fshati Treskë, Bashkia Korcë.
Përfunduar
22.01.2019
19
Blerje e planshetit gjeologjik me Nomenklaturë K-34-101-D-d
Përfunduar
15.02.2019
20
Studim në AQTGJ, të projekteve të kërkim zbulimit të kromit, për zonën konkuruese Nr. 566/1, Qarku Kukës.
Në proçes
Në proçes
21
Blerje e hartës gjeologjike në shkallë 1:25.000 dhe Nomenklaturë K-34-89-C-b (Bulqiza) dhe Teksti shpjegues.
Përfunduar
29.01.2019
22
Blerje e hartave hidrogjeologjike në shkallë 1:25.000 me nomenklatura K-34-136-B-b dhe K-34-136-B-d.
Përfunduar
29.01.2019
23
Oponencë e raportit hidrogjeologjik për marrje leje përdorimi të burimeve ujore për prodhim hidroenergjie nga HEC/i Treska, Bashkia Kolonjë.
Në proçes
Në proçes