Struktura organizative e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar është miratuar me Urdher të Kryeministrit Nr. 31, datë 26.02.2021.