Programi Zhvillimor i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për vitin 2020

Objektivi kryesor

Angazhimi i SH.GJ.SH-së në dhënien e kontributit të tij si si institucion këshillimor, teknik e shkencor i Shtetit, për arritjen e objektivave të Programit të Qeverise për vitet 2017-2021, në zbatim të:

 • Programit të Qeverisë për vitet 2017 - 2021,
 • Ligjit Nr. 111/2015, datë 15.10.2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”,
 • Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar me Ligjin Nr. 134/2014, datë 09.10.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”,
 • Ligjit Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”, Ligjit Nr. 111/2012 dt. 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”,
 • VKM Nr. 1189 dt. 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Procedurat për Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”,
 • Ligjit Nr. 107/2014 datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,
 • VKM Nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”,
 • Ligjit Nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për Emergjencat Civile” të ndryshuar me Ligjin Nr. 10137, datë 11.5.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”,
 • VKM Nr. 531, datë 01.08.2003 “Për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Shërbimit të Emergjencave Civile”.

Programi i Qeverisë për vitet 2017-2021 synon:

 • Mbylljen përfundimtare të epokës së informalitetit në zhvillimin e hapësirave urbane e rurale dhe krijimin e një mjedisi institucional, ekonomik e social për zhvillimin të qëndrueshëm të territorit;
 • Zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të gjeologjisë dhe minierave, duke e shndërruar këtë sektor në një industri me kushte e standarde bashkëkohore;
 • Ndërtimin e profilit të ekonomisë shqiptare, në dy dekadat e ardhshme, nëpërmjet sektorëve prioritarë duke mobilizuar e përdorur me efiçencë i gjeoburimet si prej sektorit publik ashtu dhe pre atij privat, në funksion të rritjes së prodhimit të brendshëm dhe shtimit të eksporteve;
 • Hartimin e një strategjie afatgjatë dhe efikase për sektorin e hidrokarbureve, duke e vëne nën një monitorim të plotë, për të patur një zhvillim të qëndrueshëm, garantuar interesat publike, e forcuar kapacitetet shkencore dhe teknike, në funksion të zhvillimit të këtij sektori sot dhe në të ardhmen;
 • Vazhdimin e investimeve të integruara në rrjetin ndërlidhës vendor, kombëtar e rajonal të transporteve, si “Rruga e Arbërit”, etj., mirëmbajtjen e rrjetit rrugor, investimin në infrastrukturën portuale, modernizimin rrënjësor të sistemit hekurudhor. Krijimin brenda vitit 2018, të landfilleve për të gjithë mbetjet e ngurta në zonën bregdetare të vendit. Çlirimin e mjedisit të çliruara nga mbetjet e ngurta. Trajtimin dhe planifikimin territorial të tyre nëpërmjet përcaktimit të pikave kryesore të këtë trajtim;.
 • Hartimin e politikave dhe strategjive kombëtare për menaxhimin e integruar të bregdetit;.
 • Vlerësimin e veprimtarisë kërkimore - shkencore në vend, zhvillimin dhe përsosjen e vazhdueshme të legjislacionit për shkencën, drejt modeleve bashkëkohore të organizimit, bashkëpunimit, nëpërmjet aplikimit në projekte, kombëtare e ndërkombëtare, me synim final integrimin në Hapësirën e Kërkimit Shkencor Evropian;

Qëllimi themelor

Shndërrimi në vijimësi i SH.GJ.SH.- së, në qendër të shërbimit për qytetarët, për të zgjidhur probleme aktuale dhe të perspektivës, të sjellë rekomandime konkrete në ndihmë të vendimmarrjes, në zbatim të programit të Qeverisë, me synimin për të rritur më tej rolin e tij, si institucion këshillimor, teknik e shkencor i Shtetit.

Realizimi dhe përmbushja

Veprimtaria e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (SH.GJ.SH.) për vitin 2020, do të synojë vënien në jetë të Programit të Qeverisë, për periudhën 2017 - 2021, në përputhje të plotë me Ligjin Nr.111/2015, datë 15.10.2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, si dhe me aktet ligjore dhe nënligjore që përcaktojnë aktivitetin e tij. Ndarja dhe organizimi në fusha kryesore zhvillimore, të strukturuara në projekte për të qenë sa më efiçentë në zgjidhjen nga ana jonë të problematikave të sotme dhe të së ardhmes.
Në zbatim të:

 • Rregullores “Për Funksionimin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar”, miratuar me Urdhër Nr. 88, datë 22/02/2016 të ish/Ministrit të Energjisë dhe Industrisë (sot Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë);
 • Rregullores “Për Funksionimin e Këshillit Teknik Shkencor”, miratuar me Urdhër Nr. 87, datë 22/02/2016 të ish/Ministrit të Energjisë dhe Industrisë (sot Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë);
 • Rregullores “Për Proçedurat e Përgatitjes, Paraqitjes, Shqyrtimit, Miratimit, Kontrollit të Zbatimit dhe Vlerësimit të Projekt - Programeve Vjetore të Financuara nga Buxheti i Shtetit”, miratuar me Vendim të Këshillit Teknik Shkencor Nr. 5, datë 31/03/2016;
 • Si dhe, bazuar edhe në mendimet e ardhura nga Drejtoritë aplikative, Këshilli Teknik Shkencor i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (SH.GJ.SH-së), miratoi këto drejtime prioritare zhvillimore sipas fushave për vitin 2020:

Fusha I: Fusha e Gjeologjisë Bazë

Studime komplekse për miradministrimin e territorit në shkallë vendi ( “Gjeologjia - Gjeoresurset – Gjeorreziqet dhe Mjedisi”).

 1. Qeveria hartoi “Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të zonave të mbrojtura (ZM), Parqeve Kombëtare (PK), Rezervateve Natyrore Strikt, për të mbrojtur ekosistemet e tyre, por edhe për t’i integruar ato në një plan afatgjatë me projektet infrastrukturore dhe turistike”. Qeveria synon të mbyllë përfundimisht epokën e informalitetit në zhvillimin e hapësirave urbane e rurale dhe të krijojë një mjedis institucional, ekonomik e social, për zhvillimine qëndrueshëm të territorit.
 2. Mjedisi është jo vetëm pasuri e shumëllojshme ekosistemesh, por edhe një burim ekonomie që duhet përdorur me kujdes e strategjikisht dhe kemi detyrimin institucional, social dhe moral, që të mirë menaxhojmë dhe mbrojmë këtë pasuri kombëtare në interes të qytetarëve dhe të brezave që vijnë. Zhvillimi i turizmit, si pjesë e zhvillimit të qëndrueshëm me potencial të madh rritjeje, që gjeneron zhvillim ekonomik dhe garanton punësim. Programi për Turizmin Kulturoro - Historik, që fokusohet në zonat e mbrojtura dhe monumentet e kulturës; Programi për Eko – Turizëm, që ndërtohet mbi burimet natyrore; Programi për Turizmin Malor dhe Bregdetar; Trajtim dhe Planifikim Territorial; etj.
 3. Garantimi i një mjedisi të shëndetshëm për qytetarët, ruajtja nga ndotjet, dëmtimi nga aktiviteti njerëzor dhe veprimtaritë ekonomike, janë vlerë e shtuar dhe pasuri për gjenerim aktivitetesh ekonomike dhe veçanërisht turistike. Përmirësimi i cilësisë së ajrit, përbën një tjetër prioritet mjedisor të Qeverisë. Gjatë këtij mandati, do të instalohen pajisje monitorimi të ndotësve të ajrit në 12 qytetet kryesore të vendit.
 4. Trajtimi i mbetjeve si lëndë të para, në përputhje me konceptin e sistemeve të ekonomive qarkulluese, do të jetë në shërbim të përdorimitme kriter dhe ruajtjes së burimeve të tyre.
Puna që do të kryhet:

Në kushtet e një zhvillimi të qëndrueshëm të vendit, nevojitet aplikimi i punimeve harto-grafuese, në shkallë të ndryshme, për administrimin e territorit, mjedisit, etj.; të cilat janë të nevojshme për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, planifikimin urban, etj. Do të jetë objektiv në vijimësi i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, përpilimi i hartave të llojeve e të shkallëve të ndryshme (gjeologjike, gjeomjedisore dhe të gjeomonumenteve) edhe për vitin 2020. Në këtë kuadër, do të punohet për plotësimin me të dhëna të reja “Harta Gjeologjike e Shqipërisë në shkallë 1:200 000”, do të punohet për Hartën e Gjeomonumenteve të Shqipërisë, tekstin dhe katalogun ilustrues të saj në shkallën 1:200 000, si dhe studime e vlerësime gjeomjedisore në ndihmë të zhvillimit të turizmit. Gjithashtu, do të punohet për saktësimin dhe plotësimin e hartave shumëqëllimore sipas planshetave të shkallës 1:25 000, për të gjithë territorin e vendit, etj. Punimet në veprat inxhinierike si rrugë nacionale, kryerje tunelesh për ndërtim H/C-esh dhe hapje e punimeve minerare kapitale të lejeve të kërkim – shfrytëzimit, do të shfrytëzohen si punime gjeologjike dhe do të monitorohen nga SH.GJ.SH.-ja, për të siguruar të dhënat parësore gjeologjike që do të merren nga këto punime, duke i integruar ato me të dhënat që disponon SH.GJ.SH.-ja.

Rezultatet e pritshme:

Baza hartografike komplekse në formate dixhitale, sipas kërkesave të sotme, që mundësojnë vendimmarrje, të mbështetura në studime shkencore dhe në përvojën e fituar. Do të prodhohet informacion gjeoshkencor kompleks, do të jepen rekomandime konkrete për vendimmarrje, do të sensibilizohet dhe informohet publiku për gjendjen reale të mjedisit dhe masat që duhen marrë për rehabilitimin dhe administrimin e tij. Për çdo objekt inxhinierik që ndërtohet dhe ka të bëjë me gërmimin në tokë, konform Ligjit Nr. 111/2015, datë 15/10/2015, neni 7, “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, do të ketë një dokumentacion të plotë gjeologjik si në projektim, ashtu edhe në zbatim, i cili do të depozitohet në arkivin e SH.GJ.SH.-së, pas interpretimit të të dhënave.

Përfitues të Programit:

MIE (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar), organizma studimore të gjeologjisë, organizma qëndrore dhe lokale të planifikimit të territorit. Subjekte publike e private.

Fusha II: Fusha e Vendburimeve Minerale

(Rivlerësimi i perspektivës së pasurive minerale dhe energjitike të vendit, vënia e tyre në efiçencë për ekonominë).
 1. Qeveria do të mbështesë edhe më tej zhvillimin e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese në industrinë minerare, duke synuar rritjen e eksporteve të produkteve të përpunuarametalore e jometalore. Përveç rritjes së punësimit dhe mirëqenies për banorët e zonave mineralmbajtëse, ky zhvillim do t’i japë një hov ekonomisë kombëtare në tërësi dhe do të përmirësojë bilancin tregtar të vendit. Në këtë kuadër, Qeveria synon zhvillimin e mëtejshëm të Sektorit të Gjeologjisë dhe Minierave, duke e shndërruar këtë sektor, në një industri me kushte e standarde bashkëkohore.
 2. Angazhimi i Qeverisë për shtimin e investimeve private në kërkim-prodhimin e mineralit të kromit dhe atë të bakrit, si dhe nxitja e ringjallja e industrisë së hekur-nikelit, duke kaluar nga fazat e zbulimit, drejt asaj të shfrytëzimit. Ndërmarrja e masave ligjore dhe strukturore, për të mundësuar rritjen e shkallës së pasurimit dhe përpunimit të mineraleve në vend.
 3. Krijimi i fabrikave dhe impianteve të reja të pasurimit dhe përpunimit, do të synojnë ciklin e mbyllur në mineralet e kromit dhe bakrit. Do të vazhdojë monitorimi i rreptë i zbatimit të rregullave teknike në miniera dhe zhvillimin e industrisë në harmonimemjedisin për kërkimin e zbulimin e mineraleve.
  Shërbimi Gjeologjik Shqiptar është institucion këshillimor e teknik i shtetit në fushën e shkencave të tokës, në zbatim të Programit të Qeverisë për zhvillimin industrial, turizmin, energjitikën, shfrytëzimin e burimeve natyrore, sipas rajoneve të ndryshme të vendit. Ai bën monitorimin e veprimtarisë minerare të lejeve të kërkim-zbulimit, konform Ligjit Minerar Nr. 10304 datë 15/07/2010, të ndryshuar, me synim garantimin e interesit publik në këtë sektor, me qëllim zbulimin e rezervave të reja dhe vënien në efiçencë të pasurive tona minerale, si dhe në zbatim të akteve ligjore e n/ligjore, do të veprojë ndaj atyre subjekteve që dëmtojnë mjedisin, keqmenaxhojnë resurset minerale, sipas kompetencave që i japin këto akte.
Puna që do të kryhet:

Kryerja e studimeve për vlerësimin e perspektivës bakër-mbajtëse dhe elementëve shoqërues të tij, në brezin vullkanogjeno – sedimentar të sektorit Poravë – Palaj – Karmë – Rubik – Ferrshkopet – Stojan dhe përcaktimi i shesheve perspektive për leje kërkim – zbulimi; për vlerësimin e potencialit krom-mbajtës dhe mineraleve të tjerë në masivin ultrabazik të Bulqizës, perspektiva e vendburimeve kryesore dhe objekteve në drejtim të shtrirjes, në krahë dhe në thellësi; për vlerësimin e potencialit mineralmbajtës në masivin ultrabazik të Devollit, për hekur-nikel, nikel-silikat dhe minerale të tjerë, përcaktimi i ligjësive të kërkimit jashtë kontureve të njohura deri tani, rekomandimi i shesheve të reja perspektive për leje kërkim-zbulimme qëllim shtimin e rezervave të reja.
Gjithashtu, do të vazhdojë realizimi i projekteve: “Ndërtimi i bazës së të dhënave për vendburime dhe objekte të mineraleve të dobishme, për të cilat nuk janë hartuar raporte apo relacione gjeologjike me llogaritje rezervash”; “Detyrat e SH.GJ.SH-së në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 1034 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, monitorimi dhe vlerësimi i realizimit të investimeve e programeve minimale për lejet e miratuara.

Rezultatet e pritshme:

Studime e projekte, që tërheqin investitorët vendas dhe të huaj, që ofrojnë mundësi të reja zhvillimi ekonomik dhe punësimi, në zonat urbane e rurale të vendit.

Përfitues të Programit:

MIE ( Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, AKBN), Prefekturat, Qarqet e Bashkitë e vendit, subjekte private dhe publike, organizma studimore, brenda dhe jashtë vendit.

Fusha III: Fusha e Hidrogjeologjisë

Vlerësimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujërave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse, të resurseve ujore, si dhe të shtretërve të lumenjve të Shqipërisë.


Zhvillimi i modelit të rritjes ekonomike për 15 - 20 vitet në vazhdim. Ndërtimi i “profilit” të ekonomisë shqiptare, në dy dekadat e ardhshme, nëpërmjet sektorëve prioritarë. Mobilizimi dhe përdorimi me efiçencë i gjeoburimeve nga sektori publik e privat, në funksion të rritjes së prodhimit të brendshëm, zhvillimit të turizmit dhe shtimit të eksporteve.
 1. Furnizim 24 orë me ujë të pijshëm i çdo qendre të banuar të vendit. Brenda viteve 2017-2021, përfundimi i të gjithë ujësjellësve në ndërtim e sipër, në zonat turistike bregdetare dhe fillimi i ndërtimit të ujësjellësve të mëdhenj për zonat bregdetare.
 2. Menaxhimi efektiv i baseneve kryesore ujore, në mënyrë të veçantë për basenin e Drin-Bunës, Semanit, Vjosës, etj. Infrastruktura bujqësore, ujitja, kullimi, mbrojtja e tokës nga erozioni, përfundimi i Kadastrës së ujit, legalizimi i puseve të shpimit për ujë të kryera pa leje, etj.
 3. Mbrojtja e mjedisit, ujit dhe ajrit, do të harmonizohet me mbrojtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore ujore. Parandalimi dhe kufizimi i erozionit, është i lidhur direkt me përmirësimin e kushteve të mjedisit, që në plan afatgjatë ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetesës.
Puna që do të kryhet:

Studime për vlerësimin sasior dhe cilësor të rezervave të ujërave nëntokësore (me përparësi vlerësimin dhe rivlerësimin e ujërave nëntokësore për furnizimin me ujë të pijshëm), gjendjen dhe shfrytëzimin e tyre në basenet kryesore të vendit, si dhe inventarizimin e shpimeve të kryera për ujë, pa leje nga organet kompetente. Monitorimi i qëndrueshmërisë së shtretërve të rrjetit lumor të Shqipërisë dhe propozimi i masave parandaluese e rehabilituese për mënjanimin e dëmeve, ndërtimi i hartave hidrogjeologjike në shkallë 1:25 000, sipas planshetave dhe studime për identifikimin e trupave ujorë nëntokësore dhe gjeometrizimin e tyre. Studime për përcaktimin e zonave të mbrojtjes higjeno-sanitare për kaptazhet që përdoren për furnizim me ujë të pijshëm. Studime dhe projektime hidrogjeologjike sipas kërkesave nga të tretët, kryerja e oponencave në fushën e hidrogjeologjisë. Synohet bashkërendimi i tematikave studimore të SH.GJ.SH-së me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për monitorimin e ujërave nëntokësore dhe legalizimin e puseve të kryera pa leje dhe bashkëfinancimi i tyre.

Rezultatet e pritshme:

Studimet paraqesin bilancin e rezervave të sotme ujore, cilësinë, ndotjet eventuale, parashtrojnë mundësi të reja për furnizimin me ujë të zonave turistike, urbane e rurale, sjellin rekomandime për shfrytëzimin racional të rezervave ujore, ofrojnë alternativa për furnizimin me ujë të pijshëm, pasqyrojnë gjendjen aktuale të treguesve mjedisorë, hidrogjeologjikë, etj.

Përfitues të Programit:

MIE (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar), organizma shkencorë të fushës së gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë, të cilat mbulojnë furnizimin me ujë të pijshëm të popullsisë, subjekte private dhe publike, etj.

Fusha IV: Fusha e Hidrokarbureve

(Studimi dhe rivlerësimi i pasurive natyrore të lëndëve energjitike dhe vënia e tyre në shërbim të ekonomisë).
 1. Qeveria synon hartimin e një strategjie afatgjatë dhe efikase për sektorin e hidrokarbureve, duke e vënë në një monitorim të plotë, për të patur një zhvillim të qëndrueshëm, për të garantuar interesat publike, për të forcuar kapacitetet shkencore dhe teknike, në funksion të zhvillimit të sektorit hidrokarbur sot dhe në perspektivë.
Puna që do të kryhet:

Vlerësime komplekse në rajone ku perspektiva e kërkimit dhe zbulimit të strukturave karbonatike dhe ranorike naftë-gazmbajtëse është më e madhe, si p.sh. për veçimin dhe vlerësimin e strukturave antiklinale më të favorshme për hidrokarbure në rajonin Këlcyrë – Sopik, etj. Realizimi i projekteve të përbashkëta për evidentimin e strukturave naftë-gazmbajtëse në hapësirën bregdetare e detare të vendit, për kërkimin e strukturave perspektive për naftë dhe gaz. Realizimi i projekteve në bashkëpunim me Drejtorinë e Gjeologjisë dhe Drejtorinë e Burimeve Minerale, për përpilimin e planshetave shumëqëllimore në shkallë 1:25 000 dhe për ndërtimin e bazës së të dhënave për vendburime, objekte e shfaqje, kryesisht në Qarqet Fier, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Tiranë, Durrës, etj. Forcimi i Drejtorisë së Hidrokarbureve, Fier, me qëllim rritjen e kapaciteteve shkencore për kryerjen e studimeve në fushën e naftës dhe gazit. Studime gjeologo – ekonomike, që ndikojnë në futjen në qarkullim të lëndëve të para energjitike, me qëllim tërheqjen e investimeve në këtë sektor.

Rezultatet e pritshme:

Zgjerimi i perspektivës së kërkimit dhe zbulimit të strukturave karbonatike dhe ranorike, naftë–gazmbajtëse. Afrimi dhe prezantimi i fushave të naftës dhe gazit në ekonominë e tregut, sipas territoreve të caktuara.

Përfitues të Programit:

MIE (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar), organizma studimore të gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë. Qarqet, Bashkitë, subjektet private e publike.

Fusha V: Fusha e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë

(Vlerësimi i rreziqeve gjeologjike, si dhe gjeologo - inxhinierike e gjeofizike, i digave të rezervuarëve ujëmbajtës të Shqipërisë, studime gjeologo - inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së truallit dhe infrastrukturës publike në shkallë vendi).
 1. Planifikimi dhe zhvillimi i territorit. Qeveria synon të mbyllë përfundimisht epokën e informalitetit në zhvillimin e territorit, të hapësirave urbane e rurale, si dhe të krijojë një mjedis institucional, ekonomik e social për zhvillimin e qëndrueshëm të tij. Vazhdimi i investimeve të integruara në rrjetin ndërlidhës kombëtar, rajonal e vendor të transporteve, si Rruga e Arbërit, Kardhiq - Delvinë, Milot - Balldre, etj, mirëmbajtja e këtij rrjeti rrugor, investimet që po kryhen në infrastrukturën portuale, modernizimi rrënjësor i sistemit hekurudhor, ndërtimi i landfilleve për të gjitha mbetjet urbane e të ngurta në qytetet kryesore të vendit, etj; shtrojnë domosdoshmërinë për realizimin e “Hartës Gjeoteknike të Shqipërisë në shkallë 1:200 000”, e cila do t’i shërbejë organeve vendi-marrëse, për orientimin më të mirë të fondeve publike për realizimin e investimeve në këto fusha.
 2. Harmonizim i operatorëve privatë me interesat publike. Rritja e fondeve publike për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Puna që do të kryhet:

Rreziqet gjeologjike në shumë territore të vendit kanë pasoja serioze për jetët njerëzore, pasurinë publike dhe atë private, si dhe kërcënojnë qëndrueshmërinë e infrastrukturës. Programohet që brenda vitit 2020 e më tej, për interesa direkte të planifikimit të territorit dhe mbrojtjen nga rreziqet gjeologjike, të realizohen studimi për vlerësimin e monitorimin e fenomeneve gjeodinamike të digave të rezervuarëve ujëmbajtës, nëpërmjet metodave gjeologo- inxhinierike dhe gjeofizike; studime për veprat infrastrukturore, rrugore e të planifikimit të territorit (mbrojta e gjireve dhe zonave turistike bregdetare bazuar në ndërtimin e moleve, bankinave, skolierave, etj). Edhe gjatë vitit 2020, do të punohet për “Përpilimin e Hartës Gjeoteknike të Shqipërisë dhe tekstit sqarues të saj, në shkallë 1:200 000”, si dhe do të vazhdojë projekti i nisur nga viti 2018, për përpilimin e hartave gjeologo-inxhinierike sipas planshetave, në shkallë 1:25 000, të cilat do të jenë dixhitale dhe me bazë të dhënash. Do të vazhdojë studimi i aspekteve gjeologo-inxhinierike të truallit, studime komplekse gjeofizike, vlerësimi i proçeseve gjeodinamike (subsidencat, rrëshqitjet, rrëzimet) me impakt social, në kuadrin e emergjencave civile, kryerjen e oponencave për të tretë, etj.; si dhe hartimi i databazës së rrëshqitjeve për gjithë territorin e vendit.
Njëkohësisht, do të vazhdojë projekti për dixhitalizimin, ndërtimin e databazës dhe ri-interpretimin e të dhënave të marra nga kryerja e punimeve gjeofizike, për rajonin Munellë.

Rezultatet e pritshme:

Studime me rekomandime konkrete, për digat e rezervuarëve të ndërtuar për bujqësinë, zhvillimet infrastrukturore, masat që duhen marrë për jetëgjatësinë e modernizimin e saj, për të gjithë vendin, etj.

Përfitues të Programit:

MIE (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar), organizma studimorë të gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë të planifikimit të territorit, subjekte private e publike.

Fusha VI: Fusha e Gjeologjisë Detare

( Studime dhe monitorime gjeologo - mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare e detare të Shqipërisë.)
 1. Hartimi i politikave dhe i strategjive kombëtare për menaxhimin e integruar të bregdetit dhe hapësirës detare të vendit tonë.
Puna që do të kryhet:

Do të jenë objektiv në vijimësi i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, studimet për shelfin kontinental, deltat e lumenjve, akumulimin dhe erozionin, qëndrueshmërinë e hapësirës bregdetare, ndotjet, etj. Në këtë kuadër, vazhdon të kryhet studimi dhe vlerësimi i dinamikës detare në rajonin Palasë-Himarë, (për menaxhimin e integruar të saj) dhe monitorimi i hapësirës bregdetare të detit Adriatik, në shkallë 1:50 000, si mbështetje për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare. Gjithashtu, vazhdon të kryhet studimi e përgjithësimi i vazhdimësisë së strukturave gjeologjike të rajonit Sazan-grykëderdhja e Bunës, në drejtim të detit Adriatik, në shkallë 1:50 000, që nga viti 2018; duke përpiluar Hartën e gjeologjisë detare të këtij rajoni, në shkallën 1:50 000. Në kuadër të këtij projekti, po bëhen studime për përbërjen litologjike të substratit, ndryshimet batimetrike dhe morfologjinë e shtratit të detit. P o përgatiten katalogët e të dhënave për pasuritë natyrore në zonën detare dhe pranëbregdetare. Nëpërmjet kryerjes së këtyre studimeve, do të jepen mendime për ndërtimin gjeologjik të zonës, ku dhe po kryhen ndërtime e rikonstruksione të porteve, moleve, bankinave ose veprave të tjera, me karakter industrial apo turistik, në det e bregdet. Përgjithësimi i studimeve dhe i punimeve gjeologjike, të realizuara në det, për naftë dhe gaz, nga subjekte brenda e jashtë vendit. Monitorimi i vijës bregdetare dhe shkalla e erozion – akumulimit.

Rezultatet e pritshme:

Studime që zgjidhin probleme që janë evidentuar nga menaxhimi jo i mirë i territorit të hapësirës bregdetare dhe resurset ujore submarine, lëndët hidrokarbure, që përmban shelfi kontinental i detit Adriatik e Jon.

Përfitues të Programit:

Organet e pushtetit vendor, Agjencia e Bregdetit, MIE (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar), organizma qendrorë dhe lokalë të planifikimit dhe administrimit të territorit, subjektet e kërkimit të hidrokarbureve, të vendit dhe të huaja.

Fusha VII: Fusha e Gjeoinformatizimit

(Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit banka e të dhënave, transmetimi i informacioni)t.
 1. Rritje cilësore e burimeve njerëzore, profesionalizmit, motivimit, përgjegjshmërisë (kualifikim, rinovim i tyre). Përdorim në rritje i teknologjisë së informacionit, informim mbi produktet e strukturave qendrore, lokale, grupet e interesit dhe publikut.
 2. Teknologjia e Informacionit në shërbim të qeverisjes. Përdorim masiv i teknologjisë së informacionit nga të gjithë institucionet shtetërore të të gjithë degëve dhe niveleve, kombinuar me investime masive të sistemit të informacionit, bazuar në rregulloret në fuqi.
Puna që do të kryhet:

Do të fuqizohet puna në informatizimin e dokumentacionit gjeologjik të krijuar në vite, gjendje në Arkivin Qendror Teknik të SH.GJ.SH-së dhe atij të Rubikut, si dhe informatizimi i të gjithë produkteve, që do të realizohen për gjeologjinë, lëndet e para minerale, gjeologjinë inxhinierike, hidrogjeologjinë, gjeomjedisin, etj. Synohet përpunimi i mëtejshëm dhe informatizimi standard i të dhënave bazë. Kjo shpejton shfrytëzimin e rezultateve, si dhe mundëson transmetimin e shpejtë të informacionit drejt organeve vendimmarrëse. Azhurnimi i sistemit GIS me hartat shumëqëllimore, të shkallës 1:25 000 dhe atyre të shkallës 1:50 000. Bashkëpunimi me ASIG për temat “Gjeologjia dhe Mineralet”. Përfundimi i projektit me temë: Modelimi në 3D i vendburimit “Shkallë- Maja e Drenit” për mineralin e kromit, i nisur nga viti 2019.

Rezultatet e pritshme:

Do të prodhohen dhe do të plotësohen hartat shumëqëllimore me gjeoinformacionin përkatës dixhital, modelime të ndryshme, etj. Njëkohësisht do të vazhdojë puna për plotësimin e bazave të ndryshme të të dhënave. Përpunimi informatik i të dhënave bazohet në sistemin e informacionit GIS.

Përfitues të Programit:

MIE (SH.GJ.SH, AKBN), organizma studimore të gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë të planifikimit të territorit, Entet publike dhe private të vendit, subjekte private, të vendit dhe të huaja, të shfrytëzimit të minierave dhe gjeoresurseve në përgjithësi.

Fusha VIII: Fusha e studimeve emergjente dhe e marrëdhënieve të SH.GJ.SH. me jashtë institucionit

(Studime për nevoja emergjente, sipas kërkesave të Pushtetit Qendror e Lokal. Kualifikim, specializim, projekte me financim nga institucione brenda e jashtë vendit dhe Publikime).
 1. Forcim i koordinimit dhe ndërveprimit, brenda dhe ndërinstitucional, në zbatimin e detyrave dhe kryerjen e shërbimeve.
 2. Qeveria synon vlerësimin e veprimtarisë kërkimore - shkencore në vend, zhvillimin dhe përsosjen e vazhdueshme të legjislacionit për shkencën, drejt modeleve bashkëkohore të organizimit, bashkëpunimit, nëpërmjet aplikimit në projekte, kombëtare e ndërkombëtare, me synim final integrimin në Hapësirën e Kërkimit Shkencor Europian.
Puna që do të kryhet:

Pushteti Qëndror e Lokal ka kërkesa për studime të karakterit emergjent (rrëshqitje të truallit, shembje, përmbytje, etj). SH.GJ.SH-ja do të përgatisë studime emergjente duke zgjidhur problematikën korente. Kualifikim, specializim, marrje përvoje të specialistëve, organizim i workshopeve, pjesëmarrje në panaire, ekspozita, pjesëmarrje në aktivitete, kombëtare e ndërkombëtare, e specialistëve që kryejnë projekte, kualifikim pasuniversitar, doktoratura, projekte me financime nga jashtë, etj.

Rezultatet e pritshme:

Projekte e studime që zgjidhin probleme imediate të emergjencës. Vlerësimi dhe monitorimi i fenomeneve gjeodinamike. Ngritja e nivelit shkencor të stafit të SH.GJ.SH.-së dhe angazhimeve të tij në marrëdhëniet me institucionet analoge.

Publikime:

Buletin i Shkencave Gjeologjike, Revista Informuese Periodike e SH.GJ.SH-së. Riorganizim dhe azhurnim i faqes së Internetit.

Përfitues të Programit:

MIE (SHh.GJ.SH), organizma studimore të gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë të planifikimit dhe administrimit të territorit. Ministria e Mbrojtjes (Drejtoria e Emergjencave), Prefektura, Qarqe, Bashki. Subjekte publike e private.

Fusha IX: Fusha e vlerësimeve analitike

(Vlerësimi cilësorë i ujërave, mineraleve dhe shkëmbinjve. Standardizimi i laboratorit për analizat kimike të mineraleve dhe informatizimi i të dhënave hidrokimike të ujërave nëntokësore në vite).
 1. Një përkujdesje e veçantë do t’i kushtohet ujërave nëntokësore, lumenjve, liqeneve dhe burimeve të tjera ujore, veçanërisht atyre që janë tepër të dëmtuar, nga aktiviteti i paligjshëm ose ndotja mikrobiologjike dhe kimike.
 2. Informatizimi i të dhënave të fituara gjatë procesit të analizimit në analizat kimike të ujrave dhe analizat kimike të mineraleve.
Puna që do të kryhet:

Kryerja e analizave kimike të mineraleve dhe analizave kimike të ujit, për projektet e SH.GJ.SH.- së. Laboratori analizon dhe është pjesë përbërëse e monitorimit të ujërave nëntokësore, që Shërbimi Gjeologjik Shqiptar ka në detyrat e tij parësore, të vendosura me ligj. Kryerja e analizave kimike të mineraleve dhe analizave kimike të ujit, për subjekte të ndryshme shtetërore dhe private. Informatizimi i të dhënave të fituara gjatë procesit të analizimit, në analizat kimike të ujërave dhe analizat kimike të mineraleve. Me marrjen e statusit të Akreditimit në fushën e analizave kimike të ujërave dhe të mineraleve, laboratori i SH.GJ.SH.-së e ka rritur ndjeshëm performancën e tij, qoftë në cilësi apo besueshmëri, si në arenën kombëtare dhe atë ndërkombëtare. Për këtë arsye, është i domosdoshëm forcimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe ndërtimi i dokumentacionit sipas Standardit ISO/IEC 17025:2017 dhe mirëmbajtja e akreditimit të tij sipas kërkesave të Drejtorisë së Akreditimit dhe Standardi EN ISO 17025:2017.

Rezultatet e pritshme:

Hidrokimia e ujërave nëntokësore është një fushë shumë e rëndësishme, si për sa i përket vlerësimit të cilësisë së ujërave, ashtu dhe të përcaktimit të tipit të ujërave, krahasimit dhe klasifikimit të tyre. Të dhënat hidrokimike janë një tregues shumë i rëndësishëm, në monitorimin e ujërave nëntokësore, ku përcaktohet origjina e tyre, ndryshueshmëria e elementëve të ndryshëm, në kohë dhe hapësirë. Të dhënat hidrokimike shërbejnë edhe si indikatorë për studime të tjera, mbi origjinën e ujërave dhe studime të tjera të fushës mjedisore. Një rëndësi të veçantë ka dhe vlerësimi i cilësisë së mineraleve, si për provat që sjellin subjektet private, ashtu dhe ato që merren nga grupet studimore në kuadër të projekteve që realizon SH.GJ.SH. - ja.

Përfitues të Programit:

MIE (SH.GJ.SH.), organizma studimore të gjeologjisë, organizma qendrorë dhe lokalë. Qarqe, Bashki. Subjekte publike e private.