Gjeomonumentet

Nr. Emri i Gjeomonumentit Bashkia Njësia Administrative Tipi Kategoria
1 Liqenet e Belshit BELSH Belsh Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
2 Liqenet e Deges Merhojes BELSH Belsh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
3 Liqenet Seferan-Ndërgozhdë BELSH Belsh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
4 Mali (Shkëmbi) i Gradishtës BELSH Belsh Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
5 Vendburimi i Gipseve Mali i Gradishtës BELSH Belsh Mineralogjike Lokale
6 Vendburimi i Gipseve Trojas BELSH Belsh Mineralogjike Lokale
7 Hinka e Kosovës (Dumre) BELSH Fierzë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
8 Liqenet e depresionet Zgjanç-Çestije BELSH Fierzë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
9 Liqenet Paraskë-Çerragë BELSH Fierzë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
10 Vendburimet e Gëlqerorëve dhe Gëlqerorëve Dekorativë Kosovë e Madhe BELSH Fierzë Mineralogjike Lokale
11 Liqenet e Moçalit të Çanës BELSH Grekan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
12 Vendburimi i Gipseve Gësterrë BELSH Grekan Mineralogjike Lokale
13 Vendburimi i Kripës së Gurit Dumre BELSH Kajan Mineralogjike Lokale
14 Antiklinali i Beratit BERAT Berat Tektoniko-Strukturore Kombëtare
15 Objekti i argjilave Dushnik BERAT Otllak Mineralogjike Lokale
16 Objekti i ranorëve pllakorë Bilibardhë BERAT Roshnik Mineralogjike Lokale
17 Objekti i ranorëve silicorë Kostren i Vogël BERAT Roshnik Mineralogjike Lokale
18 Ujvara e Sotirës BERAT Roshnik Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
19 Objekti i ranorëve pllakorë Karkanjoz BERAT Roshnik Mineralogjike Lokale
20 Mali (antiklinali) i Shpiragut BERAT Sinjë Tektoniko-Strukturore Lokale
21 Objekti i gurëve dekorativë karbonatik Bistrivicë BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
22 Objekti i gurëve dekorativë karbonatikë Mbreshtan BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
23 Objekti i inerteve karbonatike Veterik Perëndimor BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
24 Rajoni naftëmbajtës Molisht-Shpirag BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
25 Vendburimi i gëlqerorëve të mermerizuar Mbjeshovë BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
26 Vendburimi i gëlqerorëve Konisbaltë BERAT Sinjë Mineralogjike Lokale
27 Vendburimi i gëlqerorëve Veterik BERAT Velabisht Mineralogjike Lokale
28 Prerja Helmës-Bulqizë-Dhoks-Batër-Krastë BULQIZË Bulqizë Petrologjike Nderkombetare
29 Qafa e Buallit BULQIZË Bulqizë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
30 Ujvara e Duriçit BULQIZË Bulqizë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
31 Vendburimi i kromit Bulqizë BULQIZË Bulqizë Mineralogjike Nderkombetare
32 Vendburimi i kromit Qaf-Bualli BULQIZË Bulqizë Mineralogjike Kombëtare
33 Liqeni i Zi, liqen akullnajor, në Martanesh BULQIZË Martanesh Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
34 Shpella e Shutresë BULQIZË Martanesh Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
35 Tri çezmat e Zerqanit BULQIZË Martanesh Hidrogjeologjike Lokale
36 Vendburimi i kromit Batër BULQIZË Martanesh Mineralogjike Kombëtare
37 Vendburimi i kromit Thekën BULQIZË Martanesh Mineralogjike Kombëtare
38 Vendburimi Lugu i Gjatë-10 Korriku-Liqeni i Sopeve BULQIZË Martanesh Mineralogjike Lokale
39 Xixëll Martanesh BULQIZË Martanesh Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
40 Mineralizimi i Nikelit sulfur Krastë BULQIZË Martanesh Mineralogjike Lokale
41 Vendburimi i kromit Krastë-Lugu i Thellë BULQIZË Martanesh Mineralogjike Lokale
42 Objekti i travertinave Tuçep BULQIZË Ostren Mineralogjike Lokale
43 Vendburimi i bojrave të dheut Ostren BULQIZË Ostren Mineralogjike Lokale
44 Objekti i manganit Topojan BULQIZË Shupenzë Mineralogjike Lokale
45 Vendburimi i gurëve dekorativë Gjuras BULQIZË Shupenzë Mineralogjike Lokale
46 Vendburimi i gurëve dekorativë Kovashicë BULQIZË Shupenzë Mineralogjike Lokale
47 Fusha karstike e Klenjës BULQIZË Trebisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
48 Gurra dhe shpella e Zerqanit BULQIZË Zerqan Hidrogjeologjike Lokale
49 Gurra e Vakëfit të Zerqanit BULQIZË Zerqan Hidrogjeologjike Lokale
50 Liqenet akulinajore te Martaneshit BULQIZË Zerqan Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
51 Shkëmbi i Qytetit BULQIZË Zerqan Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
52 Shpella e Urës së Qytetit (e Zezë) BULQIZË Zerqan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
53 Shpella e Xixëllës (Valikardhë) BULQIZË Zerqan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
54 Vendburimi i gëlqerorëve Ura e Qytetit BULQIZË Zerqan Mineralogjike Lokale
55 Vendburimi i kromit Tërnovë BULQIZË Zerqan Mineralogjike Kombëtare
56 Liqenet Karstike të Gjyralës, Cërrik CËRRIK Gostimë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
57 Brryli i Lumit Devoll në Gostimë CËRRIK Klos Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
58 Format erozionale në fshatin Shkëmb CËRRIK Mollas Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
59 Vendburimi i gipseve Shalës, Cërrik CËRRIK Shalës Mineralogjike Lokale
60 Burimi karstik i Oknos DELVINË Delvinë Hidrogjeologjike Kombëtare
61 Fosilet e Lefterohorit DELVINË Delvinë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
62 Gropa karstike e Vllacës në gipse DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
63 Karsti i Delvinës DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
64 Karsti i Gorjanit DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
65 Pako e gëlqerorëve mergelorë me posedonia në Kakodhiq DELVINË Delvinë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
66 Pushimi në sedimentim (“hard ground”) në Lefterohor DELVINË Delvinë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Nderkombetare
67 Vendburimi i dolomiteve Delvinë DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
68 Vendburimi i gazo-kondensatit Delvinë DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
69 Vendburimi i Trepeleve Lefterohor-Kakodhiq DELVINË Delvinë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
70 Burimet e Tatzatit DELVINË Vergo Hidrogjeologjike Lokale
71 Gurët dekorativë Bajkaj DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
72 Karsti i Bashajve DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
73 Shpella e Tatzatit DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
74 Vendburimi i fosforiteve Galishtit (Tatzat) DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
75 Cirku Akullnajor i Lucës DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
76 Prerja e Malit të Gjërë DELVINË Vergo Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
77 Qafa e Skërficës DELVINË Vergo Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
78 Gryka e Kapshticës DEVOLL Bilisht Qendër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
79 Gurët Mumjet e Trenit (Gurët Zombie) DEVOLL Bilisht Qendër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
80 Prerja Stratigrafike Eocenike Bitincke DEVOLL Bilisht Qendër Stratigrafike/Sedimentologjike Nderkombetare
81 Shpella e Nuses dhe Dhendrit DEVOLL Bilisht Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
82 Shpella e Trenit DEVOLL Bilisht Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
83 Vendburimi i Fe-Ni dhe Ni-Silikat Bitinckë DEVOLL Bilisht Qendër Mineralogjike Kombëtare
84 Gëlqerorët konglomeratikë Kapshticë DEVOLL Bilisht Qendër Mineralogjike Lokale
85 Liqeni i Prespës së Vogël DEVOLL Bilisht Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Nderkombetare
86 Vendburimi Fe-Ni dhe Ni-Silikat Kapshticë DEVOLL Bilisht Qendër Mineralogjike Lokale
87 Objekti i Qymyrit brun Kuç-Dobranj DEVOLL Hoçisht Mineralogjike Lokale
88 Rërat Kuarcore feldshpatike të Ziçishtit DEVOLL Hoçisht Mineralogjike Lokale
89 Rërat Kuarcore Vërlen- Hoçisht, Gracë DEVOLL Hoçisht Mineralogjike Lokale
90 Vendburimi i argjilave Fitore DEVOLL Hoçisht Mineralogjike Lokale
91 Vendburimi i argjilave Inonisht DEVOLL Hoçisht Mineralogjike Lokale
92 Kanioni i Mirasit DEVOLL Miras Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
93 Vendburimi i argjilave Vërlen-Hoçisht, Gracë DEVOLL Miras Mineralogjike Lokale
94 Vendburimi i Qymyrit brun Sul-Menkulas DEVOLL Miras Mineralogjike Lokale
95 Qafa e Kazanit DEVOLL Miras Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
96 Burimet e Progrit (Maçurishtës) DEVOLL Progër Hidrogjeologjike Lokale
97 Guri i Ariut (Eçmenik) DEVOLL Progër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
98 Objekti i Qymyrit brun Pilur-Baban DEVOLL Progër Mineralogjike Lokale
99 Vendburimi i argjilave Vranisht DEVOLL Progër Mineralogjike Lokale
100 Vendburimi i gëlqerorëve Shuec DEVOLL Progër Mineralogjike Lokale
101 Vendburimi i shkrifërimeve Pilur-Vranisht DEVOLL Progër Mineralogjike Lokale
102 Burimi dhe shpella e Sopanikës DIBËR Arras Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
103 Gryka e Setës DIBËR Arras Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
104 Objekti i travertinave Sopanikë DIBËR Arras Mineralogjike Lokale
105 Shpella e Rusit (Grykë Nokë) DIBËR Arras Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
106 Vendburimi i Argjilave Grykë-Nokë DIBËR Arras Mineralogjike Lokale
107 Vendburimi i gëlqerorëve Grykë Nokë DIBËR Arras Mineralogjike Lokale
108 Vendburimi i ranorëve Grykë Nokë DIBËR Arras Mineralogjike Lokale
109 Kodra e Parave (Blliçë) DIBËR Fushë-Çidhën Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
110 Gropa (Fusha) e Panairit DIBËR Kala e Dodës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
111 Kroi i Mbretit-Serakol DIBËR Kala e Dodës Hidrogjeologjike Lokale
112 Liqenet akullanjore të Staneve të Preshit DIBËR Kala e Dodës Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
113 Liqeni i Zi (mbi Radomirë), Liqenet akullnajore të Radomirës DIBËR Kala e Dodës Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
114 Rrafshi i Korabit Fusha akullnajore (rrafshi) e Korabit DIBËR Kala e Dodës Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
115 Vendburimi i hekurit Gurët e Kodrës (Sorokol) DIBËR Kala e Dodës Mineralogjike Lokale
116 Vendburimi i kuarciteve Sorokol DIBËR Kala e Dodës Mineralogjike Lokale
117 Cirqet akullnajore të Bjeshkëve të Shehit DIBËR Kastriot Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
118 Pasqyrat e Gramës DIBËR Kastriot Mineralogjike Lokale
119 Vendburimi i argjilave Kastriot DIBËR Kastriot Mineralogjike Lokale
120 Vendburimi i argjilave Zdojan DIBËR Kastriot Mineralogjike Lokale
121 Vendburimi i gips-anhidriteve Përroi i Gramës DIBËR Kastriot Mineralogjike Lokale
122 Vendburimi i Pirofilitit Sohodoll DIBËR Kastriot Mineralogjike Lokale
123 Cirku i Kurorës së Lurës DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
124 Dyshemeja metamorfike në Gurrë Lurë DIBËR Lurë Petrologjike Kombëtare
125 Fusha e Pelave DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
126 Fusha Karstike e Krej-Lurës DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
127 Liqeni i Madh (Lurë) DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
128 Liqeni i Zi (Lurë) DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
129 Morenat e Fushë Lurës DIBËR Lurë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
130 Shpella e Ftohtë Gjuras DIBËR Luzni Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
131 Vendburimi i mermerit Muhurr DIBËR Luzni Mineralogjike Lokale
132 Burimi i Kërçinit DIBËR Maqellarë Hidrogjeologjike Lokale
133 Guri i Kërçinit DIBËR Maqellarë Gjeomorfologjike-atmosferike Lokale
134 Ujvara e Pocestës DIBËR Maqellarë Gjeomorfologjike-lumore Lokale
135 Vendburimi i bojërave të dheut Erebarë DIBËR Maqellarë Mineralogjike Lokale
136 Vendburimi i squfurit Kërçisht DIBËR Maqellarë Mineralogjike Kombëtare
137 Burimet e Bellovës DIBËR Melan Hidrogjeologjike Lokale
138 Burimi termomineral i Llixhave të Peshkopisë DIBËR Melan Hidrogjeologjike Kombëtare
139 Kupola evaporitike e Përroit të Banjave DIBËR Melan Tektoniko-Strukturore Kombëtare
140 Shpella e Qytezës DIBËR Melan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
141 Vendburimi i gips-anhidriteve Përroi i Banjave-Bellovë DIBËR Melan Mineralogjike Lokale
142 Prerja Muhurr-Bufël DIBËR Muhurr Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
143 Prerja Stratigrafike Muhurr-Përroi i Bulaçit DIBËR Muhurr Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
144 Shpella e akullit-(Bulaç) DIBËR Muhurr Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
145 Vendburimi i bojrave të dheut Lagja Kabë DIBËR Peshkopi Mineralogjike Lokale
146 Liqenet e Kasnisë DIBËR Selishtë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
147 Bjeshka e Zonjave Zimur, Cirqet e Liqenet e Bjeshkëve të Zonjave me liqenet akullnajore DIBËR Sllovë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
148 Burimi i Ujit të Ftohtë Vleshë DIBËR Sllovë Hidrogjeologjike Lokale
149 Karsti i Malit të Bardhë, Kupola evaporitike e Malit të Bardhë DIBËR Sllovë Tektoniko-Strukturore Kombëtare
150 Shfaqja e mineralizuar e Arsenikut Dipjakë (Radomirë) DIBËR Sllovë Mineralogjike Lokale
151 Shllinasi DIBËR Sllovë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
152 Shpella e Gurit të Kuq DIBËR Tomin Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
153 Dunat e Oazit të Divjakës DIVJAKË Divjakë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
154 Godulla e Pishës së Divjakës DIVJAKË Divjakë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
155 Ishulli i Kularit DIVJAKË Divjakë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
156 Ishulli i Pelikanit DIVJAKË Divjakë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
157 Shkrifërimet e Divjakës DIVJAKË Divjakë Mineralogjike Lokale
158 Vendburimi i Gazit Divjakë DIVJAKË Divjakë Mineralogjike Lokale
159 Kordoni litoral i lagunës së re të Divjakës DIVJAKË Remas Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
160 Vendburimi i shkrifërimeve të Karavastasë DIVJAKË Remas Mineralogjike Lokale
161 Burimi mineral i Glinës DROPULL Dropull i poshtëm Hidrogjeologjike Lokale
162 Objekti i gëlqerorëve dhe gëlqerorëve dekorativë Derviçian DROPULL Dropull i poshtëm Mineralogjike Lokale
163 Objekti i inerteve karbonatike Glinë DROPULL Dropull i poshtëm Mineralogjike Lokale
164 Shpella e Vanistrës (Skotinia) DROPULL Dropull i poshtëm Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
165 Mikromeandrat e Lumit Drino DROPULL Dropull i Poshtëm Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
166 Objekti i Fosforiteve Uranmbajtëse Sotirë DROPULL Dropull i sipërm Mineralogjike Lokale
167 Vendburimi i Fosforiteve Bularat DROPULL Dropull i sipërm Mineralogjike Lokale
168 Vendburimi i gëlqerorëve pllakorë Jergucat DROPULL Dropull i sipërm Mineralogjike Lokale
169 Objekti i Ranorëve Hllomo DROPULL Pogon Mineralogjike Lokale
170 Vendburimi i Inerteve Karbonatike Përroi i Poliçanit DROPULL Pogon Mineralogjike Lokale
171 Antiklinali Labovë-Selckë DROPULL Pogon Tektoniko-Strukturore Lokale
172 Plazhi i Kallmit DURRËS Durrës Gjeomorfologjike-Detare Lokale
173 Plazhi i Shënpjetrit DURRËS Durrës Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
174 Sferat gjigande erozionale argjilore dhe vendburimi Currila DURRËS Durrës Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
175 Vendburimi i gazit Durrës DURRËS Durrës Mineralogjike Lokale
176 Vendburimi i shkrifërimeve Shkozet DURRËS Durrës Mineralogjike Lokale
177 Kepi dhe Faleza e Rodonit DURRËS Ishëm Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
178 Vendburimi i shkrifërimeve Jubë-Berrllakë DURRËS Katund i Ri Mineralogjike Lokale
179 Vendburimi i qymyreve Manëz DURRËS Manëz Mineralogjike Lokale
180 Format erozionale Shkëmbi i Kavajës DURRËS Rrashbull Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
181 Vendburimi i argjilave Manskuri DURRËS Rrashbull Mineralogjike Lokale
182 Vendburimi i argjilave Shenavlash DURRËS Rrashbull Mineralogjike Lokale
183 Vendburimi i gipsit Muharremaj DURRËS Rrashbull Mineralogjike Lokale
184 Vendburimi i shkrifërimeve Hamallaj DURRËS Sukth Mineralogjike Lokale
185 Vendburimi i shkrifërimeve Rrushkull DURRËS Sukth Mineralogjike Lokale
186 Vendburimet e Gëlqerorëve dhe Dolomiteve, Letan ELBASAN Bradasheshi Mineralogjike Lokale
187 Vendburimi i Argjilave dhe i Rërave Kuarcore, Bradashesh ELBASAN Bradasheshi Mineralogjike Lokale
188 Shpella e Gracenit ELBASAN Gracen Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
189 Burimi i Llixhës së Hibrait ose Burimet Termale të Elbasanit ELBASAN Gjergjan Hidrogjeologjike Kombëtare
190 Vendburimi i Gurëve Dekorativë Dërstilë ELBASAN Gjinar Mineralogjike Lokale
191 Vendburimi i Bazalteve Shushicë ELBASAN Shushicë Mineralogjike Lokale
192 Vendburimi i Naftës Cakran-Mollaj FIER Cakran Mineralogjike Lokale
193 Plazhi dhe dunat e Semanit FIER Dermenas Gjeomorfologjike-Detare Lokale
194 Vendburimi i Gazit Frakullë FIER Frakull Mineralogjike Lokale
195 Objekti i ranorëve kuarcorë Qafa e Koshovicës FIER Levan Mineralogjike Lokale
196 Plazhi dhe dunat Pishë Poro FIER Levan Gjeomorfologjike-Detare Lokale
197 Vendburimi i Gazit Povelçë FIER Levan Mineralogjike Lokale
198 Kurora e lumit të vjetër të Semanit FIER Libofshë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
199 Vendburimi i naftës Patos-Marinëz-Bubullimë FIER Mbrostar Ura Mineralogjike Kombëtare
200 Vendburimi i Argjilave Kraps, Fier FIER Portez Mineralogjike Lokale
201 Vendburimi i ranorëve bituminozë Patos Fshat FIER Portez Mineralogjike Lokale
202 Vendburimii Naftës Visokë FIER Portez Mineralogjike Lokale
203 Burimi termal Skela e Semanit FIER Topojë Hidrogjeologjike Lokale
204 Shkrifërimi Semani-1 FIER Topojë Mineralogjike Lokale
205 Vendburimi i gëlqerorëve Vurgu i Ri FINIQ Aliko Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
206 Kanioni i Leshnicës FINIQ Dhiver Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
207 Qafa e Stavroit FINIQ Dhiver Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
208 Vendburimi i gëlqerorëve Shëndre (Dhivër) FINIQ Dhiver Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
209 Burimi termal i Kranesë FINIQ Finiq Hidrogjeologjike Lokale
210 Vendburimi i Argjilave Vrion FINIQ Finiq Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
211 Vendburimi i gazit Finiq-Kranë FINIQ Finiq Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
212 Ujvara e Mabrobiros FINIQ Livadhja Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
213 Bokërrimat e Muzinës FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
214 Burimi Syri i Kaltër FINIQ Mesopotam Hidrogjeologjike Nderkombetare
215 Qafa erozionale e Muzinës FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
216 Rreshqitjet nenujore Qafe Muzine FINIQ Mesopotam Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
217 Rruga e Gjarpërit FINIQ Mesopotam Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
218 Shpella me piktura, Kostar-Finiq FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
219 Shpella Vrima e Ariut (Kakrdhikaq, Delvine) FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
220 Tokat e Kuqe (Terra Rossa) Muzine-Pec FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
221 Ujvara e Kardhikaqit FINIQ Mesopotam Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
222 Vendburimi i Trepeleve në Qafë Muzinë FINIQ Mesopotam Mineralogjike Lokale
223 Vendburimi i gips-alabastrit Bistricë FINIQ Mesopotam Mineralogjike Lokale
224 Vendburimi i kripes se gurit Dhrovjan FINIQ Mesopotam Mineralogjike Kombëtare
225 Zhveshja e Muzinës FINIQ Mesopotam Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
226 Prerja pranë fshatit Dardhë FUSHË ARRËS Blerim Petrologjike Lokale
227 Kanioni në Përroin e Bugjonit FUSHË ARRËS Fierzë
228 Piramidat granitike Diga Fierze FUSHË ARRËS Fierzë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
229 Vendburimet e bakrit Poravë-Geraj-Miliska FUSHË ARRËS Fierzë Mineralogjike Lokale
230 Llavat jastëkore mbi Përroin e Bicajt, Masivi i Krrabit FUSHË ARRËS Fushë-Arrës Petrologjike Kombëtare
231 Rrudhosjet ne masivin e Krrabit, Puke FUSHË ARRËS Fushë-Arrës Tektoniko-Strukturore Nderkombetare
232 Ishulli i Paqes FUSHË ARRËS Iballë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
233 Shfaqet e mineralizuar kromifere Koprat, Lëvoshë dhe Shtraze FUSHË ARRËS Iballë Mineralogjike Lokale
234 Shfaqja e mineralizuar e kromiteve Kotec FUSHË ARRËS Iballë Mineralogjike Lokale
235 Fusha Karstike e Munellës FUSHË ARRËS Qafë-Mal Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
236 Kompleksi i dajkave paralele në Fushë Arrës FUSHË ARRËS Qafë-Mal Petrologjike Kombëtare
237 Objekti i diorit–plagjiograniteve të Lumbardhës FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Lokale
238 Shfaqja e Ceoliteve Qafë Bari FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Lokale
239 Ujvara e Kryeziut dhe Puset e Këqinj FUSHË ARRËS Qafë-Mal Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
240 Vendburimi i Cu i Tuçit Lindor FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Lokale
241 Vendburimi i xhamit vullkanik Lak Roshi FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Lokale
242 Vendburimi i xhamit vullkanik Qafë Bari FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Lokale
243 Vendburimi i bariteve Levrushk FUSHË ARRËS Qafë-Mal Mineralogjike Kombëtare
244 Gëlqerorët me makrofaunë Tërvoll GRAMSH Kodovjat Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
245 Burimet e Kërpicës GRAMSH Kushovë Hidrogjeologjike Lokale
246 Gryka e Grabovës GRAMSH Lenie Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
247 Liqeni i Zi (Lenie), Liqenet e Lenies GRAMSH Lenie Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
248 Vendburimi i Dolomiteve Tërvoll GRAMSH Pishaj Mineralogjike Lokale
249 Vendburimi i Tufeve Potasike, Qerret (Gramsh) GRAMSH Pishaj Mineralogjike Lokale
250 Burimi termal i Holtës GRAMSH Poroçan Hidrogjeologjike Lokale
251 Gurët e Krushqëve në Lisec GRAMSH Poroçan Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
252 Kanioni i Holtës GRAMSH Poroçan Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
253 Karsti i Tërvollit GRAMSH Poroçan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
254 Shpella e Kabashit GRAMSH Poroçan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
255 Liqeni i Dushkut GRAMSH Skënderbegas Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
256 Tarraca e Ballorës (Qytezës) GRAMSH Skënderbegas Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
257 Kanionet e Sinecit (Seraselit) GRAMSH Sult Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
258 Tarracat e Sulovës GRAMSH Sult Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
259 Vendburimi i Magneziteve Gramsh GRAMSH Tunjë Mineralogjike Lokale
260 Vendburimi i argjilave Fusha e Aviacionit (Halltepe) GJIROKASTËR Antigonë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
261 Gryka e Zhulatit GJIROKASTËR Cepo Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
262 Kanioni i Piksit GJIROKASTËR Cepo Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
263 Shëmbja e Zhulatit GJIROKASTËR Cepo Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
264 Shpella e Qafë Priftit (Fushë Bardhë) GJIROKASTËR Cepo Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
265 Vendburimi i fosforiteve Fushë Bardhë GJIROKASTËR Cepo Mineralogjike Lokale
266 Vendburimi i fosforiteve uranmbajtëse Noraj GJIROKASTËR Cepo Mineralogjike Kombëtare
267 Viroi (mëma e ujit) i Gjirokastrës GJIROKASTËR Gjirokastër Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
268 Qafa e Sopotit GJIROKASTËR Lazarat Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
269 Piramidat erozionale sipër fshatit Erind GJIROKASTËR Lunxhëri Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
270 Rrëshqitja e Këllëzit GJIROKASTËR Lunxhëri Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
271 Qafa e Çajupit GJIROKASTËR Lunxhëri Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
272 Vendburimi i argjilave Labovë GJIROKASTËR Odrie Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
273 Gryka e Rehovës GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
274 Dalja e magmatikëve në gëlqerorët afër Picarit Amfibolite Koron-Picar GJIROKASTËR Picar Petrologjike Kombëtare
275 Fusha karstike e Malit të Pusit, Golem GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
276 Liqeni i Kacojthit, Liqeni i Kalcoit GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
277 Qafa e Valëve GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
278 Rrëshqitja në Malin e Kaparielit GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
279 Shpella e Kolonjës, Gjirokastër GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
280 Vendburimi i argjilave Vranarë GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
281 Vendburimi i fosforiteve Panjë GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
282 Vendburimi i Gëlqerorëve Picar-Koron GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
283 Vendburimi i gipseve të Kalcoit GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
284 Vendburimi i gipseve Zhulat GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
285 Vendburimi i Kripës Kolonjë GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
286 Vendburimi i tufeve vullkanike potasike Jomen GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
287 Qafa e Dërrasës GJIROKASTËR Picar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
288 Gurra e Vranishtit, HAS Fajzë Hidrogjeologjike Kombëtare
289 Peisazhi me formë të gishtëzuar Kabash HAS Fajzë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
290 Qafa e Ahmatajt HAS Golaj Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
291 Qafa erozionale e Prushit HAS Golaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
292 Shpella e Pëllumbave Has HAS Golaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
293 Vendburimi i bakrit Golaj HAS Golaj Mineralogjike Kombëtare
294 Vendburimi i bakrit Nikoliq-1-2 HAS Golaj Mineralogjike Lokale
295 Vendburimi i kromit Maç HAS Golaj Mineralogjike Kombëtare
296 Vendburimi i kromit Qafë Perollaj HAS Golaj Mineralogjike Lokale
297 Vendburimi i kromit Vlahën HAS Golaj Mineralogjike Kombëtare
298 Prerja kumulative në jug të Kamit HAS Golaj Petrologjike Lokale
299 Burimet e Brudit HAS Gjinaj Hidrogjeologjike Lokale
300 Gurra e Domajve HAS Gjinaj Hidrogjeologjike Kombëtare
301 Prerja e Pashtrikut: Vlahën-Maja e Pashtrikut HAS Gjinaj Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
302 Vendburimi i hekur nikelit Gjinaj HAS Gjinaj Mineralogjike Lokale
303 Vendburimi i hekur nikelit Myç Has HAS Gjinaj Mineralogjike Lokale
304 Burimi i Krumës HAS Krumë Hidrogjeologjike Lokale
305 Fusha Karsike Maja e Rrasës së Bogut HAS Krumë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
306 Maja e Qytezës HAS Krumë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
307 Shpella e Dajçit HAS Krumë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
308 Shpella me oborr HAS Krumë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
309 Shpella që tingëllon. Mazrek HAS Krumë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
310 Vendburimi i bakrit Krumë HAS Krumë Mineralogjike Lokale
311 "Storm Deposit" Kthesat Llogara HIMARË Himarë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
312 Bokërrimat Ilias-Vuno HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
313 Burimet e Potamit, Himarë HIMARË Himarë Hidrogjeologjike Lokale
314 Delta e Përroit të Palasës HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
315 Fusha karstike e Vanovës HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
316 Fusha karstike e Vumlosë HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
317 Gjiri i Jalit HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
318 Gjiri-Plazhi i Llamanit, Himarë HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
319 Kanioni i Gjipesë HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
320 Plazhi Dhërmi HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
321 Plazhi i Akuariumit te vogel HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
322 Plazhi i Qeparoit HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
323 Porto Palermo HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
324 Shpella e Odisesë (Surianit) HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
325 Shpella e Piratëve në Dhërmi HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
326 Terracat detare Ilias-Vuno HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
327 Vendburimi i gëlqerorëve dolomitikë Borsh HIMARË Himarë Mineralogjike Lokale
328 Qafa e Llogarasë-Përroi i Thatë HIMARË Himarë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
329 Amonitet e Çikës HIMARË Horë-Vranisht Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
330 Fusha karstike e Valit të Vunoit HIMARË Horë-Vranisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
331 Guri me Qiell (Vranisht) HIMARË Horë-Vranisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
332 Vali i Vranishtit (burim i madh), HIMARË Horë-Vranisht Hidrogjeologjike Lokale
333 Burimet karstike të Borshit HIMARË Lukovë Hidrogjeologjike Kombëtare
334 Burimet karstike të Fterrës HIMARË Lukovë Hidrogjeologjike Lokale
335 Burimi i Bunecit HIMARË Lukovë Hidrogjeologjike Lokale
336 Faleza e vjetër-Borsh HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
337 Gjiri i Kakomesë (Plazhet e Eocenit) HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
338 Gjiri i Qefalit (“Mozaikut të Gjeologut”), HIMARË Lukovë Tektoniko-Strukturore Lokale
339 Kanioni i Borshit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
340 Kepi i Qefalit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
341 Plazhi i Borshit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
342 Plazhi i Bunecit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
343 Plazhi i Krorëzës HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
344 Poria (guri i Porisë) Borsh HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
345 Qafa e Shën Vasilit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
346 Shkëputja tektonike e llojit shtytje-Borsh HIMARË Lukovë Tektoniko-Strukturore Lokale
347 Shpella e Lukovës HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
348 Terracat detare të Borshit HIMARË Lukovë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
349 Vendburimi i fosforiteve Galisht HIMARË Lukovë Mineralogjike Lokale
350 Vendburimi i travertinave Borsh HIMARË Lukovë Mineralogjike Lokale
351 Vendburimi i argjilave Krekëz HIMARË Lukovë Mineralogjike Lokale
352 Meandrat e Lumit të Tiranës në Valias KAMËZ Kamëz Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
353 Vendburimi i qymyreve Kamëz-Babrru-Arameras KAMËZ Kamëz Mineralogjike Lokale
354 Vendburimi i Qymyrit Valias, Pellgu qymyrmbajtës i Tiranës KAMËZ Kamëz Mineralogjike Lokale
355 Vendburimi e rërave kuarcore Babrru KAMËZ Paskuqan Mineralogjike Lokale
356 Vendburimi i Argjilave Paskuqan KAMËZ Paskuqan Mineralogjike Lokale
357 Vendburimi i Kripës së gurit Tilë-Golem KAVAJË Golem Mineralogjike Lokale
358 Burimet e Kripura të Golemasit KAVAJË Helmës Hidrogjeologjike Lokale
359 Gurët në Rrjesht KAVAJË Helmës Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
360 Karsti në gipsin e Mengajve KAVAJË Helmës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
361 Shpellat karstike në gips KAVAJË Helmës Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
362 Vendburimi i gips-alabastrit Mengaj KAVAJË Helmës Mineralogjike Lokale
363 Vendburimi i Gipsit Zbuj KAVAJË Helmës Mineralogjike Lokale
364 Vendburimi i Kripës Mengaj (Kavajë) KAVAJË Helmës Mineralogjike Lokale
365 Faleza e Bardhorit KAVAJË Synej Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
366 Plazhi i Carinës (Forsilukut) KAVAJË Synej Gjeomorfologjike-Detare Lokale
367 Plazhi i Gjeneralit KAVAJË Synej Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
368 Përroi i Kataraktit Ballaban KËLCYRË Ballaban Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
369 Shfaqja e ranorëve për ndërtim dhe dekorativë, Ballaban KËLCYRË Ballaban Mineralogjike Lokale
370 Meandrat e Vjosës në kufirin Këlcyrë-Tepelenë KËLCYRË Dishnicë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
371 Pllakat e Mërtinjit KËLCYRË Dishnicë Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
372 Ujvara dhe forma të ndryshme erozionale në Katundishtë KËLCYRË Dishnicë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
373 Ujvarat në fshatin Tolar KËLCYRË Dishnicë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
374 Burimet e Grykës së Këlcyrës KËLCYRË Kelcyrë Hidrogjeologjike Lokale
375 Gryka e Këlcyrës KËLCYRË Kelcyrë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
376 Katarakti (Ujvara) sipër fshatit Kala KËLCYRË Kelcyrë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
377 Objekti i argjilave Varibob, Këlcyrë KËLCYRË Kelcyrë Mineralogjike Lokale
378 Objekti i gëlqerorëve Këlcyrë Koordinatat KËLCYRË Kelcyrë Mineralogjike Lokale
379 Shfaqja e ranorëve dekorativë, Këlcyrë KËLCYRË Kelcyrë Mineralogjike Lokale
380 Uji i Zi Këlcyrë Shpella e "Syrit të Zi" (Këlcyrë) KËLCYRË Kelcyrë Hidrogjeologjike Lokale
381 Ujvara në Malëshovë KËLCYRË Kelcyrë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
382 Pusi i Çilikojkave afër fshatit Çorrogunj KËLCYRË Sukë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
383 Shkëmbi “Kapele” KËLCYRË Sukë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
384 Ujvara afër fshatit Zhepovë KËLCYRË Sukë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
385 Ujvarat midis fshatrave Rodenj dhe Zhepovë KËLCYRË Sukë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
386 Burimet dhe kanionet e Klosit KLOS Klos Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
387 Gëlqerorët e kuqërremtë të mermerizuar Dars KLOS Klos Mineralogjike Lokale
388 Liqenet akullnajore të Balgjajt KLOS Klos Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
389 Lugina e Planit të Bardhë KLOS Klos Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
390 Ujvara dhe Hurdha e Zezë, Kurdari KLOS Klos Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
391 Vendburimi i argjilave Montmorillonit-Atapulgite Shëngjun KLOS Klos Mineralogjike Lokale
392 Vendburimi i kromit “Studenti” Cërrujë KLOS Klos Mineralogjike Lokale
393 Vendburimi i kromit Maja e Kunorës KLOS Klos Mineralogjike Lokale
394 Vendburimi tubor i kromit Shkalle KLOS Klos Mineralogjike Nderkombetare
395 Vendburimi i kromit Qafë Burreli KLOS Suç Mineralogjike Lokale
396 Vendburimi i Ni-sulfur Qafë Dardhë KLOS Suç Mineralogjike Lokale
397 Kroi i Gjeneralit (Kroi i Bardhë) KLOS Xibër Hidrogjeologjike Lokale
398 Bokërrimat e Piskalit KOLONJË Barmash Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
399 Gryka e Barmashit KOLONJË Barmash Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
400 Objekti i Troktoliteve Treskë KOLONJË Çlirim Mineralogjike Lokale
401 Terracat e Blushit-Orgockë KOLONJË Çlirim Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
402 Vendburimi i troktoliteve Treskë KOLONJË Çlirim Mineralogjike Lokale
403 Dritarja dhe mbulesa tektonike e Qinam-Vodicës KOLONJË Mollas Tektoniko-Strukturore Lokale
404 Travertinat (çmersat) e Blushit KOLONJË Mollas Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
405 Vendburimi i argjilave Bezhan KOLONJË Mollas Mineralogjike Lokale
406 Vendburimi i qymyreve Bezhan KOLONJË Mollas Mineralogjike Lokale
407 Burim dhe ujvarat në lindje të fshatit Starje dhe dritarja shkëmbore përball Llazishtës KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
408 Gryka e Borovës KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
409 Gryka e Taçit KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
410 Kanioni i Virkës KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
411 Liqeni akullnajor i Gramozit KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
412 Pusi karstik i Llokafit KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
413 Ujvara afër Shkëmbit të Shqipes, Gramoz KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
414 Ujvara e Kroshovicës KOLONJË Qendër Ersekë Hidrogjeologjike Lokale
415 Ujvara e Rehovës KOLONJË Qendër Ersekë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
416 Banjat e avullit të Postenanit KOLONJË Qendër Leskovik Hidrogjeologjike Lokale
417 Burimet termale të Vromonerit (Leskovik) KOLONJË Qendër Leskovik Hidrogjeologjike Lokale
418 Gryka e Kamenikut KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
419 Kolltuku i Çobanit KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
420 Kroi në fshatin Podë KOLONJË Qendër Leskovik Hidrogjeologjike Lokale
421 Nyja tektonike e Leskovikut KOLONJË Qendër Leskovik Tektoniko-Strukturore Kombëtare
422 Qafa e Murrizit KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
423 Shkëmbi me vrimë dhe Gryka e Postenanit KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
424 Shpella e Podës, Shpella e Guvës KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
425 Terracat e Kabashit KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
426 Ujvarë dhe burim uji në Grykën e Pagomenit KOLONJË Qendër Leskovik Hidrogjeologjike Lokale
427 Ujvarë në Rrjedhjen e Përroit të Radatit KOLONJË Qendër Leskovik Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
428 Piramida gjigande erozionale Çuka e Artoit, Çiflig, ose “Piramida e Diapirit të Çifligut” KONISPOL Konispol Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
429 Qafë Bota KONISPOL Konispol Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
430 Shpella e Xoxës në Konispol KONISPOL Konispol Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
431 Venddburimet e gips anihdriteve dhe alabastrit Çiflik KONISPOL Konispol Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
432 Antiklinali i Bogazit KONISPOL Markat Tektoniko-Strukturore Kombëtare
433 Gryka e Bogazit (Pavllës) KONISPOL Markat Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
434 Vendburimi i fosforiteve uranmbajtëse Bogaz KONISPOL Markat Mineralogjike Lokale
435 Burimet e kripura të Mullirit të Rrëzës KONISPOL Xarrë Hidrogjeologjike Lokale
436 Liqeni i Rrëzës (Bufit) KONISPOL Xarrë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
437 Shpella e Xarës KONISPOL Xarrë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
438 Vendburimi i gëlqerorëve dekorativë Shkallë KONISPOL Xarrë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
439 Vendburimi i Qymyreve dhe i Torfave Xarrë KONISPOL Xarrë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
440 Guri i Capit KORÇË Drenovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
441 Miniera e qymyrit Mborje-Drenovë KORÇË Drenovë Mineralogjike Kombëtare
442 Prerja Stratigrafike Mollasike Moravë KORÇË Drenovë Stratigrafike/Sedimentologjike Nderkombetare
443 Qafa e Qytetit KORÇË Drenovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
444 Tre Gurët ose tri Kokonat KORÇË Drenovë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
445 Vendburimi i argjilave Korçë KORÇË Drenovë Mineralogjike Lokale
446 Vendburimi i Azbestit Boboshticë KORÇË Drenovë Mineralogjike Lokale
447 Qafa e Shëndellisë KORÇË Korçë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
448 Objekti i Cr Voskopojë (Pasha Tepe) KORÇË Lekas Mineralogjike Lokale
449 Vendburimi i gëlqerorëve të mermizuar Pepellash KORÇË Mollaj Mineralogjike Lokale
450 Burim uji dhe gazi të djegshëm në thyerjen tektonike të Polenës KORÇË Mollaj Hidrogjeologjike Lokale
451 Vendburimi i gurëve të talkut Kuçi i Zi KORÇË Qendër Mineralogjike Lokale
452 Vendburimi i gëlqerorëve Biranjë KORÇË Qendër Mineralogjike Lokale
453 Vendburimi i gëlqerorëve litotamnikë Lumalas KORÇË Qendër Mineralogjike Lokale
454 Vendburimi i Qymyrgurit Kuçi i Zi KORÇË Qendër Mineralogjike Lokale
455 Kanioni i Vithkuqit KORÇË Vithkuq Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
456 Vendburimi i Cu Bregu i Gështenjës KORÇË Vithkuq Mineralogjike Lokale
457 Vendburimi i Cu Ciflig KORÇË Vithkuq Mineralogjike Lokale
458 Vendburimi i Cu Dushku i Trashë KORÇË Vithkuq Mineralogjike Lokale
459 Vendburimi i Cu Rehovë (Kanisqël) KORÇË Vithkuq Mineralogjike Lokale
460 Mospërputhje këndore e Polenës së Vjetër KORÇË Voskop Tektoniko-Strukturore Lokale
461 Varrezë fosilesh të Kretës së poshtme (Lavdar) KORÇË Voskop Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
462 Venburimi i Gëlqerorëve konglomeratikë Polenë KORÇË Voskop Mineralogjike Lokale
463 Kanioni i Voskopojës KORÇË Voskopojë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
464 Prerjet me makrofaune ne Gjonomadh KORÇË Voskopojë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
465 Burimi termal i Fushë Krujës KRUJË Bubq Hidrogjeologjike Lokale
466 Gryka e (ose Shkëmbi) Vajës KRUJË Cudhi Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
467 Kroi i Nënës Mbretëreshë KRUJË Cudhi Hidrogjeologjike Kombëtare
468 Prerja e Makareshit KRUJË Fushë-Krujë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
469 Vendburimi i qymyreve Aramerras KRUJË Fushë-Krujë Mineralogjike Lokale
470 Vendburimi i qymyreve Derven KRUJË Fushë-Krujë Mineralogjike Lokale
471 Sarisalltiku dhe shpella KRUJË Krujë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
472 Thyerjet tektonike të Luginës së Drojës KRUJË Krujë Tektoniko-Strukturore Kombëtare
473 Varreza me rudiste në Picrragë KRUJË Krujë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
474 Vendburimi i Gëlqerorëve Borizanë KRUJË Krujë Mineralogjike Lokale
475 Vendburimi i Gëlqerorëve të dolomitizuar Pengilë KRUJË Krujë Mineralogjike Lokale
476 Vendburimi i Gëlqerorëve të Zallit KRUJË Krujë Mineralogjike Lokale
477 Gryka e Zezë KRUJË Nikël Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
478 Vendburimi i qymyreve Larushk KRUJË Nikël Mineralogjike Lokale
479 Vendburimi i qymyrgurit Nikël KRUJË Nikël Mineralogjike Lokale
480 Vendburimi i argjilave Fushë Krujë KRUJË Thumanë Mineralogjike Lokale
481 Bashkimi i lumenjve Osum dhe Devoll dhe meandrat e tyre dhe ato të Semanit KUÇOVË Kozare Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
482 Objekti i argjilave Kozarë KUÇOVË Kozare Mineralogjike Lokale
483 Vendburimi i naftës Kuçovë KUÇOVË Kuçovë Mineralogjike Kombëtare
484 Objekti i argjilave Gegë KUÇOVË Perondi Mineralogjike Lokale
485 Objekti i argjilave Kuçovë KUÇOVË Perondi Mineralogjike Lokale
486 Gryka e Mallë Lurës KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-lumore Lokale
487 Cirku akullanajor i Zepës KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
488 Gryka e Mall Lurës KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
489 Kanioni i Arrnit KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
490 Karsti i Arrnit KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
491 Shpella e Doçit KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-karstike Lokale
492 Shpella e Pëllumbave Kukës KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-karstike Lokale
493 Shpella e Skapulanxit (Skapulajzës) KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-karstike Lokale
494 Shpella e Skënderbeut KUKËS Arrën Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
495 Vendburimi i boksiteve Vrrini i Arrnit KUKËS Arrën Mineralogjike Lokale
496 Vendburimi i nikelit silikat Nome KUKËS Arrën Mineralogjike Lokale
497 Burimet e Kolesianit KUKËS Bicaj Hidrogjeologjike Lokale
498 Burimi i Tanzoit KUKËS Bicaj Hidrogjeologjike Lokale
499 Gryka dhe kanionet Bicaj KUKËS Bicaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
500 Këneta Kukës KUKËS Bicaj Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
501 Vendburimi i argjilave Nangë-Bushat-Kukës KUKËS Bicaj Mineralogjike Lokale
502 Vendburimi i Inerteve karbonatike Bicaj, Kukës KUKËS Bicaj Mineralogjike Lokale
503 Gryka e Bushtrices (Lapave) KUKËS Bushtricë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
504 Vendburimi i hekurit Sorokol KUKËS Bushtricë Mineralogjike Lokale
505 Gryka e Çajës KUKËS Grykë caje Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
506 Prerja Stratigrafike Buzemadhe KUKËS Grykë Caje Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
507 Prerja petrologjike Kalimash-Marajth-Rune KUKËS Kolsh Petrologjike Kombëtare
508 Vendburimi i hekur nikelit Mamëz KUKËS Kolsh Mineralogjike Lokale
509 Prerja Gziq-Shpal-Shëmri KUKËS Malzi Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
510 Vendburimi i bakrit Gdheshtë KUKËS Malzi Mineralogjike Lokale
511 Vendburimi i bakrit Leproj KUKËS Malzi Mineralogjike Lokale
512 Vendburimi i kromit Kalimash - 1 KUKËS Malzi Mineralogjike Kombëtare
513 Vendburimi i kromit Kalimash -2 KUKËS Malzi Mineralogjike Kombëtare
514 Vendburimi i kromit Përroi i Batrës KUKËS Malzi Mineralogjike Kombëtare
515 Vendburimi i kromit Trull KUKËS Malzi Mineralogjike Lokale
516 Vendburimi i oliviniteve Kalimash KUKËS Malzi Mineralogjike Kombëtare
517 Vendburimi i hekur nikelit Trull-Surroj KUKËS Surroj Mineralogjike Kombëtare
518 Vendburimi i kromit Leshnicë KUKËS Surroj Mineralogjike Lokale
519 Guri i Mëngjesit në Shishtavec KUKËS Shishtavec Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
520 Guri i Shqipes (Borje) KUKËS Shishtavec Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
521 Shkrifërimet e vjetra të Shtrezës KUKËS Shishtavec Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
522 Kroi i Kuq Gjallicë KUKËS Shtiqën Hidrogjeologjike Lokale
523 Burimi i Kinzës KUKËS Tërthore Hidrogjeologjike Lokale
524 Qafa e Morinit KUKËS Tërthore Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Kombëtare
525 Vendburimi i Cu efuzivo-sedimentar Gjegjan KUKËS Tërthore Mineralogjike Kombëtare
526 Kroi i Bardhë Kukës KUKËS Topojan Hidrogjeologjike Lokale
527 Kuarcitet Kallabak KUKËS Topojan Mineralogjike Lokale
528 Ortofiret dhe llamprofiret në Turaj dhe Shtrezë KUKËS Topojan Petrologjike Kombëtare
529 Prerja Stratigrafike Nimçe-Kollovoz-Shtreze KUKËS Topojan Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
530 Vendburimi i Uraniumit Nimçë KUKËS Topojan Mineralogjike Kombëtare
531 Kanioni i Skavices KUKËS Ujmisht Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
532 Gryka dhe Kanioni i Vanave KUKËS Zapod Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
533 Seria verrukano, Gryka e Vanave KUKËS Zapod Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
534 Shpella e Duhanit mbi Rexhepaj KUKËS Zapod Gjeomorfologjike-karstike Lokale
535 Shpella e Jezinës (Vanave) KUKËS Zapod Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
536 Shpellat e Përbregut KUKËS Zapod Gjeomorfologjike-karstike Lokale
537 Ishulli i Cabakut KURBIN Fushë Kuqe Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
538 Kordoni litoral i Bregut të Ri KURBIN Fushë Kuqe Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
539 Laguna e Patokut KURBIN Fushë Kuqe Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
540 Objekti i Shkrifërimeve të Fushë Kuqes KURBIN Fushë Kuqe Mineralogjike Lokale
541 Vendburimi i Gurëve dekorativë Laç KURBIN Laç Mineralogjike Lokale
542 Burimi termal i Mamurrasit KURBIN Mamurras Hidrogjeologjike Lokale
543 Tarraca Detare e Laçit KURBIN Mamurras Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
544 Vendburimi i gëlqerorëve Kodra e Shulsit KURBIN Mamurras Mineralogjike Lokale
545 Vendburimi i gëlqerorëve Lumi i Drojës KURBIN Mamurras Mineralogjike Lokale
546 Vendburimi i gëlqerorëve Mamurras KURBIN Mamurras Mineralogjike Lokale
547 Burimi i Vinjollit KURBIN Milot Hidrogjeologjike Lokale
548 Objekti i Troktoliteve Shkopet KURBIN Milot Mineralogjike Lokale
549 Shpella e Shënavlashit (Shënandoi) KURBIN Milot Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
550 Thyerja rajonale mbulesore Milot KURBIN Milot Tektoniko-Strukturore Kombëtare
551 Vendburimi i Gurëve dekorativë Gjorm KURBIN Milot Mineralogjike Lokale
552 Vendburimi i Gurëve dekorativë Milot KURBIN Milot Mineralogjike Lokale
553 Gryka e Shkopetit KURBIN Milot Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Kombëtare
554 Vendburimi i Argjilave Gryka e Zezë, Lezhë LEZHË Kallmet Mineralogjike Lokale
555 Shpella e Hutit LEZHË Kolsh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
556 Vendburimi gurëve dekorativë karbonatikë Manati LEZHË Kolsh Mineralogjike Lokale
557 Këneta e Kashtës LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
558 Kreshta erozionale Rrenc LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
559 Kreshta erozionale Rrenc LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
560 Laguna e Lezhes (Merxhanit) LEZHË Shëngjin Tektoniko-Strukturore Kombëtare
561 Plazhi i Shengjinit LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
562 Rana e Hedhun LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
563 Rivat e Drinit LEZHË Shëngjin Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
564 Vendburimi i gëlqerorëve Shëngjin LEZHË Shëngjin Mineralogjike Lokale
565 Vendburimi i Shkrifërimeve Grykë Mat LEZHË Shënkoll Mineralogjike Lokale
566 Vendburimi i Shkrifërimeve Rrilë LEZHË Shënkoll Mineralogjike Lokale
567 Vendburimi i Shkrifërimeve Tale LEZHË Shënkoll Mineralogjike Lokale
568 Vendburimi i Arit Gjazuj LEZHË Ungrej Mineralogjike Kombëtare
569 Vendburimi i titanomagnetitit Butmi (Ungrej) LEZHË Ungrej Mineralogjike Lokale
570 Vendburimi i titanomagnetitit Sukaxhi LEZHË Ungrej Mineralogjike Kombëtare
571 Mineralizimet e Tokave të rralla, Rajoni Vig-Mnelë LEZHË Ungrej Mineralogjike Kombëtare
572 Prerja Stratigrafike Spiten LEZHË Zejmen Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
573 Vendburimi gurëve dekorativë karbonatikë Spiten LEZHË Zejmen Mineralogjike Lokale
574 Burimi i Libohovës LIBOHOVË Libohovë Hidrogjeologjike Lokale
575 Vithinat e Buretos LIBOHOVË Libohovë Tektoniko-Strukturore Lokale
576 Burimi i Nepravishtës LIBOHOVË Qendër Libohovë Hidrogjeologjike Lokale
577 Cirqet akullnajore të Malit të Çajupit LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
578 Fusha karstike Poliçan-Zagorie LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
579 Fusha karstike-akullnajore e Çajupit LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
580 Gurra e Nivanit LIBOHOVË Zagorie Hidrogjeologjike Lokale
581 Pylli i Gurtë-Ndëran LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
582 Qafa e Dhëmbelit LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
583 Shkëmbi i Zhejit LIBOHOVË Zagorie Tektoniko-Strukturore Lokale
584 Shpellat (Puset) e Çajupit LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
585 Tarraca e Ndëranit LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
586 Vrimat e Konckës LIBOHOVË Zagorie Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
587 Liqen i i Varrit të Plakës LIBRAZHD Hotolisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
588 Prerja Polis-Xhumagë LIBRAZHD Hotolisht Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
589 Seria e Kuqerremtë Librazhd LIBRAZHD Hotolisht Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
590 Shpella e Hasanit LIBRAZHD Hotolisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
591 Shpella e Plakës LIBRAZHD Hotolisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
592 Vendburimi i Gëlqerorëve, Dardhë LIBRAZHD Hotolisht Mineralogjike Lokale
593 Vendburimi i Hekur-Nikelit, Liqeni i Kuq LIBRAZHD Hotolisht Mineralogjike Lokale
594 Vendburimi i Hekur-Nikelit, Xhumagë LIBRAZHD Hotolisht Mineralogjike Lokale
595 Gurra e Koshorishtit LIBRAZHD Lunik Hidrogjeologjike Lokale
596 Shpella e Koshorishtit LIBRAZHD Lunik Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
597 Shpella e Malit të Letmit LIBRAZHD Lunik Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
598 Guri i Muzhaqit LIBRAZHD Orenjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
599 Shkëmbi i Gurakuqit LIBRAZHD Orenjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
600 Fusha Karstike e Mirakës LIBRAZHD Polis Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
601 Gryka e Mirakës LIBRAZHD Polis Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
602 Vendburimet i bazalteve. Gur Shpat LIBRAZHD Polis Mineralogjike Lokale
603 Vrima e Stërqokave LIBRAZHD Polis Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
604 Fusha karstike e Qarrishtës LIBRAZHD Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
605 Kanioni i Rinasit LIBRAZHD Qendër Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
606 Liqeni i Floqit LIBRAZHD Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
607 Vendburimi i Arit Babje LIBRAZHD Qendër Mineralogjike Lokale
608 Vendburimi i Gurëve Dekorativë, Dragostunjë LIBRAZHD Qendër Mineralogjike Lokale
609 Vendburimi i Travertinave Spatharë LIBRAZHD Qendër Mineralogjike Lokale
610 Burimi i Studnës LIBRAZHD Steblevë Hidrogjeologjike Kombëtare
611 Fusha karstike e Studnës LIBRAZHD Steblevë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
612 Vendburimi i Bazalteve Llangë LIBRAZHD Steblevë Mineralogjike Lokale
613 Vendburimi i Manganit, Fushë Studën LIBRAZHD Steblevë Mineralogjike Lokale
614 Meandrat e Lumit Seman LUSHNJE Bubullimë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
615 Vendburimi i Argjilavë Virovë-Kasharaj, Lushnjë LUSHNJE Golem Mineralogjike Lokale
616 Burimi termomineral i Karbunarës LUSHNJE Karbunarë Hidrogjeologjike Lokale
617 Vendburimi i Gëlqerorëve, Karbunarë, Lushnjë LUSHNJE Karbunarë Mineralogjike Lokale
618 Vendburimi i Naftës Pekish-Murriz LUSHNJE Karbunarë Mineralogjike Lokale
619 Burimi termomineral i Ardenicës LUSHNJE Kolonjë Hidrogjeologjike Lokale
620 Prerja (Pusi) Ardenicë LUSHNJE Kolonjë Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
621 Burimi i Vrakës MALËSI E MADHE Gruemirë Hidrogjeologjike Kombëtare
622 Syri i Gjonit MALËSI E MADHE Gruemirë Hidrogjeologjike Kombëtare
623 Vendburimi i argjilave dhe i ranorëve Çezma Koplik MALËSI E MADHE Gruemirë Mineralogjike Lokale
624 Fusha e Zeze (karstike) MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
625 Fusha karstike e Kushes MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
626 Fusha karstike e Vrrinit MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
627 Fusha karstike Koplik MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
628 Mullaret e Gurtë të Bajzës MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Atmosferike Nderkombetare
629 Mullarët e Radit (Rrapsh) MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
630 Prerja Grabon (Leqet e Hotit)-Rrapsh) MALËSI E MADHE Kastrat Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
631 Shpati karstik Velecik-Bridashi MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
632 Shpella e Gjolajve MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
633 Shpella e Krevenicës ose Burimet e Frashërit MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
634 Shpella e Majës së Veleçikut MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
635 Shpella e Murriqit MALËSI E MADHE Kastrat Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
636 Syri i Sheganit MALËSI E MADHE Kastrat Hidrogjeologjike Nderkombetare
637 Vendburimi i gëlqerorëve Marth MALËSI E MADHE Kastrat Mineralogjike Lokale
638 Burimet e Koprishtit MALËSI E MADHE Kelmend Hidrogjeologjike Kombëtare
639 Burimet e Vuklit MALËSI E MADHE Kelmend Hidrogjeologjike Kombëtare
640 Cirku akulinajor i Grebenit MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
641 Fusha karstike e Garçes dhe Vorfes MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
642 Kanioni i Bashkimit Vermosh MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
643 Kanioni i Gerrlës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
644 Liqenet akulinajore te Mojanit MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
645 Lugina akullnajore e Vermoshit MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
646 Lugu akullnajor i Seferçës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
647 Prerja e Tamarës MALËSI E MADHE Kelmend Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
648 Prerja Gropat e Selcës MALËSI E MADHE Kelmend Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Nderkombetare
649 Pusi i Çilikokajve MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
650 Qafa e Langonjve MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
651 Qafa e Lipovices MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
652 Qafa e Mojanit MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
653 Qafa e Trojanit MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
654 Shpella e Malqe Grudës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
655 Shpella e Njerëzve të Lagur MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Nderkombetare
656 Shpella e Vushës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
657 Skurra e Gjaçkës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
658 Tarraca e Greçës MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
659 Ujvara e Sllapit, Selcë MALËSI E MADHE Kelmend Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
660 Vendburimi i argjilave Tamarë MALËSI E MADHE Kelmend Mineralogjike Lokale
661 Prerja Suka e Koplikut-Polvar MALËSI E MADHE Qendër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Nderkombetare
662 Sferulitet në Koplik MALËSI E MADHE Qendër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
663 Depozitimet fluvio-glaciale të Bogës MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
664 Fusha karstike e Zagores MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
665 Gropa karstike e Krekezes MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
666 Kalaja e Shtegut të Dhenve MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
667 Kanioni Dedaj MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
668 Kanioni i Doçit MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
669 Kanioni i Poicës MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
670 Morenat Akullnajore të RAKZMës MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Akullnajore Nderkombetare
671 Pusi i Gjek (Xhek) Markut MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
672 Shpella e Bores MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
673 Shpella e Kllogjerit MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
674 Shpella e Lugjeve MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
675 Shpella e Pucit (Boges) MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
676 Ura shkëmbore e Markzagorës MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
677 Qafa e Bishkazit MALËSI E MADHE Shkrel Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
678 Liqenet e Vallamarës MALIQ Gore Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
679 Vendburimi Gorë (Objekti Krosnisht-Selcë) MALIQ Gore Mineralogjike Lokale
680 Vendburimi Gorë (Objekti Velçan-Mesmal) MALIQ Gore Mineralogjike Lokale
681 Vendburimi i qymyrit Lozhan MALIQ Gore Mineralogjike Lokale
682 Bokërrimat e Moglicës MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
683 Guri i Prerë MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
684 Meandra, ujvara, kanione dhe forma erozionale në afërsi të fshatit Moglicë MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
685 Piramidat e Tokës së Zhombrit MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
686 Ujvara, kanione dhe forma erozionale në afërsi të fshatit Gurshqipe MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
687 Ujvarat dhe kanioni dhe format erozionale midis fshatrave Zerec dhe Bratilë MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
688 Qafa e Gjarpërit MALIQ Moglicë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
689 Mali i Kozelit MALIQ Pirg Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
690 Mali (Guri) i Bletës MALIQ Pirg Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
691 Gryka e Zemblakut (Cangonjit) MALIQ Pojan Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
692 Qafa e Zvezdës MALIQ Pojan Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
693 Vendburimi i qymyrit Zëmblak MALIQ Pojan Mineralogjike Lokale
694 Vendburimi i talkut Zëmblak MALIQ Pojan Mineralogjike Lokale
695 Vendburimi i gëlqerorëve Bregas MALIQ Vreshtas Mineralogjike Lokale
696 Vendburimi i torfave Maliq MALIQ Vreshtas Mineralogjike Lokale
697 Fusha karstike e Malit të Thatë MALIQ Vreshtas Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
698 Vendburimi i gëlqerorëve Mali i Thatë MALIQ Vreshtas Mineralogjike Lokale
699 Vendburimi i Gëlqerorëve Aranitas MALLAKASTËR Aranites Mineralogjike Lokale
700 Ujrat termale të Povlës MALLAKASTËR Fratar Hidrogjeologjike Lokale
701 Burimi termal i Greshicës MALLAKASTËR Greshicë Hidrogjeologjike Lokale
702 Mospërputhja këndore e Greshicës Transgresioni Greshicë MALLAKASTËR Greshicë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Nderkombetare
703 Gryka e Kremenarës MALLAKASTËR Hekal Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
704 Vendburimi i Naftës Ballsh-Hekal MALLAKASTËR Hekal Mineralogjike Lokale
705 Gryka e Poçemit MALLAKASTËR Kutë Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
706 Shpella e Poçemit (Vrima e Lakuriqit) MALLAKASTËR Kutë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
707 Kanioni i Flimit MAT Derjan Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
708 Prerja e Kalaboroshit MAT Derjan Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
709 Puset e Valzës (Valcës) MAT Derjan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
710 Shpella e Hendekut të Dhive MAT Derjan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
711 Objekti i talkut German MAT Komsi Mineralogjike Lokale
712 Prerja e Germanit MAT Komsi Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
713 Vendburimi i mermereve dhe gëlqerorëve të mermerizuar Qafë Shtamë MAT Komsi Mineralogjike Lokale
714 Mali i Shënmërisë MAT Lis Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
715 Vendburimi i argjilave Shoshaj MAT Lis Mineralogjike Lokale
716 Vendburimi i gëlqerorëve të mermerizuar Shëmri (Lis). MAT Lis Mineralogjike Lokale
717 Liqeni i Luleve (Lurë) MAT Macukull Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
718 Guri i Gjatë në Urxallë MAT Macukull Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
719 Guri i Vashës MAT Macukull Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
720 Gurra e Shlliut MAT Macukull Hidrogjeologjike Lokale
721 Hinkat e Karstike të Vigut MAT Macukull Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
722 Kanioni i Stelushit MAT Macukull Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
723 Kanioni i Urakës, Gryka e Urakës MAT Macukull Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
724 Katarakti i Unxës MAT Macukull Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
725 Kepi i Skënderbeut në Varosh MAT Macukull Gjeomorfologjike-Atmosferike Nderkombetare
726 Kroi i Kuq Macukull MAT Macukull Hidrogjeologjike Lokale
727 Kulla erozionale e Butrojës , Burrel (Oafe Muhurr) MAT Macukull Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
728 Maja e Boshtrës (Macukull), MAT Macukull Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
729 Objekti i kuarciteve Urxallë MAT Macukull Mineralogjike Lokale
730 Burimi i Shutresë MAT Rukaj Hidrogjeologjike Lokale
731 Shpella (Tuneli) me dritare MAT Rukaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
732 Shpella e Blazit MAT Rukaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
733 Shpella e Nezirit MAT Rukaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
734 Shpellat e Grykës së Valit MAT Rukaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
735 Gryka (Qafa) e Kiçokut MEMALIAJ Buz Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
736 Gryka e Dorëzës MEMALIAJ Krahës Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
737 Pusi i Shëndëllisë MEMALIAJ Luftinjë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
738 Shkëmbi i Martallozit MEMALIAJ Luftinjë Gjeomorfologjike-atmosferike Lokale
739 Vendburimi i Argjilave Memaliaj MEMALIAJ Luftinjë Mineralogjike Lokale
740 Vendburimi i qymyrgurit Memaliaj MEMALIAJ Luftinjë Mineralogjike Kombëtare
741 Bllok gravitativ apo mbyllje periklinale në Damës?! MEMALIAJ Memaliaj Fshat Tektoniko-Strukturore Lokale
742 Mogillat e Vasiarit, Memaliaj MEMALIAJ Memaliaj Fshat Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
743 Sinklinali i Memaliajt MEMALIAJ Memaliaj Fshat Tektoniko-Strukturore Lokale
744 Vendburimi i Argjilave Vasjar MEMALIAJ Memaliaj Fshat Mineralogjike Lokale
745 Bargjana MIRDITË Fan Hidrogjeologjike Lokale
746 Guri i Nuses MIRDITË Fan Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
747 Gurra e Domgjonit MIRDITË Fan Hidrogjeologjike Lokale
748 Shpella e Cicokëve MIRDITË Fan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
749 Shpella e Hoxhollit MIRDITË Fan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
750 Shpella e Konajt MIRDITË Fan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
751 Shpella Ilire e Batos në Batër MIRDITË Fan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
752 Vendburimi i Cu Thirrë MIRDITË Fan Mineralogjike Kombetare
753 Vendburimi i Ni-sulfur Lumth MIRDITË Fan Mineralogjike Lokale
754 “Balona asimetrike” bazaltike MIRDITË Kaçinar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
755 Objekti i Troktoliteve Mollëz, Kaçinar MIRDITË Kaçinar Mineralogjike Lokale
756 Vendburimet e Argjilave Prosek- Perlat Qendër-Urakë MIRDITË Kthjellë Mineralogjike Lokale
757 Dajkat paralele Spaç MIRDITË Orosh Petrologjike Kombetare
758 Fusha karstike "Bjeshket e Oroshit" MIRDITË Orosh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
759 Prerja Gziq-Shpal-Shëmri (Llavat jastëkore bazaltike në zonën Gziq-Shpal-Simon-Peshqesh-Blinisht) MIRDITË Orosh Petrologjike Kombetare
760 Shpella e Akullit Mirditë MIRDITË Orosh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
761 Shpella e Frashnit MIRDITË Orosh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
762 Shpella e Stërqokëve MIRDITË Orosh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
763 Vendburimi i Cu ne vullkanite Spaç MIRDITË Orosh Mineralogjike Kombetare
764 Vendburimi i Cu Perlat MIRDITË Orosh Mineralogjike Kombetare
765 Ekllogite Derven MIRDITË Rubik Petrologjike Nderkombetare
766 Gëlqerorët pllakorë Rrasfik MIRDITË Rubik Mineralogjike Lokale
767 Objektet e bazalteve Rubik-1,2 MIRDITË Rubik Mineralogjike Lokale
768 Pako argjilite me copa (Melanzhi) Rubik MIRDITË Rubik Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombetare
769 Prerja Rubik-Shpal-Gjegjan (Gojan) MIRDITË Rubik Petrologjike Kombetare
770 Vendburimi i bakrit Rubik MIRDITË Rubik Mineralogjike Kombetare
771 Guri i Kishës MIRDITË Rrëshen Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
772 Objekti i bazalteve Kroi i Ftohtë (Rrethi i Epërm) MIRDITË Rrëshen Mineralogjike Lokale
773 Objekti i bazalteve Malth (Lapidari) MIRDITË Rrëshen Mineralogjike Lokale
774 Objekti i bazalteve Ura e Cekajve MIRDITË Rrëshen Mineralogjike Lokale
775 Vendburimi i Cu Derven MIRDITË Rrëshen Mineralogjike Lokale
776 Fusha karstike e Mërkurthit MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
777 Guri i Gjonit MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
778 Kanioni i Shehut të Keq MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
779 Kroi i Bardhë Mirëditë MIRDITË Selitë Hidrogjeologjike Lokale
780 Shpella e Bozhiqit MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
781 Shpella e errët MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
782 Shpella e Fatmirave ose e Borës MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
783 Shpella e Fretërve MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
784 Shpella e Tokës MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
785 Shpella Kusia e Ndue Gjonit ose Shpella e Mërkuthit (Pusi ose shpella e Shutrresë) MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
786 Shpella me dollap MIRDITË Selitë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
787 Vendburimi i Cu Kurbnesh MIRDITË Selitë Mineralogjike Kombetare
788 Kodra e Margëlliçit PATOS Patos Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
789 Prerja Gurët e Zezë Kasnicë, Vendburimi i ranorët Bituminozë Kasnicë PATOS Patos Stratigrafike/Sedimentologjike Nderkombetare
790 Vendburimi i Argjilave Qafa e Lalarit PATOS Patos Mineralogjike Lokale
791 Vendburimi i Konglomerateve Zharrëz-Dukas PATOS Patos Mineralogjike Lokale
792 Bokërrima e Garrunjës PEQIN Karinë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
793 Meandrat e Lumit Shkumbin në Peqin PEQIN Karinë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
794 Prerja mollasike në fshatin Bishqem PEQIN Pajovë Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
795 Ujvara Shpella e Madhe në Haspiraj PEQIN Pajovë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
796 Vendburimi i Qymyrit Galush, Peqin PEQIN Përparim Mineralogjike Lokale
797 Vendburimi i Naftës Pekisht-Murriz PEQIN Shezë Mineralogjike Lokale
798 Cirqet akullnajore të Nëmerçkës PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
799 Gropa (Gryka) e Kazanit PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
800 Horizonte vithisëse dhe olistolite, Çarshovë PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
801 Pusi i Nëmërçkës PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
802 Qafa e Martinit PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
803 Terracat e Çarshoves PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
804 Ujëvara e Radovës PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
805 Ujvara e Sopotit afër fshatit Stërmbec PËRMET Çarçovë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
806 Bokërrimat e Dangëllisë PËRMET Frashër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
807 Kanioni i Lëngaricës, Kanioni dhe ujvara Lëngaricë PËRMET Frashër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
808 Kanioni i Miçanit PËRMET Frashër Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
809 Prerja Qeshibesh-Miçan PËRMET Frashër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
810 Qafa e Shkëmbit PËRMET Frashër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
811 Qafë Dëllinja PËRMET Frashër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
812 Burimet termale te Bënjës, Përmet PËRMET Petran Hidrogjeologjike Kombëtare
813 Guri i Petranit PËRMET Petran Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
814 Kanioni dhe ujvara Lëngaricë PËRMET Petran Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
815 Shpella e Pëllumbave, Shpella e Pëllumbave (Bënjë Përmet), PËRMET Petran Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
816 Terracat e Permetit PËRMET Petran Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
817 Guri i Qytetit PËRMET Përmet Tektoniko-Strukturore Lokale
818 Guri i Atos, afër fshatit Kutal PËRMET Qendër Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
819 Perëndi e Borockës (Kanioni, Guri i Bletës), Kanionet e Borockë-Kamenicës PËRMET Qendër Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
820 Burimet e Tushemishtit POGRADEC Buçimas Hidrogjeologjike Kombëtare
821 Burimi i Drilonit POGRADEC Buçimas Hidrogjeologjike Kombëtare
822 Shpella e Najazmës (Tushemisht POGRADEC Buçimas Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
823 Vendburimi i Gëlqerorëve Gurras (Zona Tushemisht) POGRADEC Buçimas Mineralogjike Lokale
824 Vendburimi i gëlqerorëve konglomeratikë, Petrushë (Jugore e Veriore) POGRADEC Buçimas Mineralogjike Lokale
825 Vendburimi i qymyreve Malinë-Potkozhan-Qafë Panjë dhe Llëngë POGRADEC Buçimas Mineralogjike Lokale
826 Miniera e qymyrgurit Alarup POGRADEC Çërravë Paleontologjike Lokale
827 Rërat kuarcore Alarup-Peshkëpi POGRADEC Çërravë Mineralogjike Lokale
828 Vendburimi i argjilave Alarup-Pogradec POGRADEC Çërravë Mineralogjike Lokale
829 Vendburimi i qymyreve Grunjas POGRADEC Çërravë Mineralogjike Lokale
830 Vendburimi i qymyreve Petrushë-Leshnicë-Stropckë POGRADEC Çërravë Mineralogjike Lokale
831 “Piramida e tokes se Qafe Panjes”. POGRADEC Dardhas Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
832 Guri i Kamjes POGRADEC Dardhas Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
833 Vendburimi i qymyreve Dardhas-Vërdovë POGRADEC Dardhas Mineralogjike Lokale
834 Liqeni i Pogradecit (Ohrit) POGRADEC Pogradec Gjeomorfologjike-Litologjik-Tektonik Ndërkombëtare
835 Shpella e Baribardhës POGRADEC Proptisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
836 Vendburimi i qymyreve Jamë-Homezh POGRADEC Proptisht Mineralogjike Lokale
837 Bashkimi i Lumit Shkumbin me ate te Dushes POGRADEC Trebinjë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
838 Gurët "Nusja dhe Dhëndëri" Senisht POGRADEC Trebinjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
839 Mali i Niçës POGRADEC Trebinjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
840 Mullarët e Gurtë-Trebinjë POGRADEC Trebinjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
841 Piramida e Tokes se Kalivacit (Koka e Balos). POGRADEC Trebinjë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
842 Fragment i shkëputjes tektonike të grabenit të Pogradecit POGRADEC Udenisht Tektoniko-Strukturore Kombëtare
843 Gadishulli i Linit POGRADEC Udenisht Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
844 Shpella e Memlishtit POGRADEC Udenisht Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
845 Vendburimi i Fe-Ni Guri i Kuq POGRADEC Udenisht Mineralogjike Kombëtare
846 Vendburimi i Gurëve dekorativë Gjordukë-Fusha e Madhe POGRADEC Udenisht Mineralogjike Lokale
847 Vendburimi i Gurëve dekorativë Lin POGRADEC Udenisht Mineralogjike Lokale
848 Vendburimi i kromit Pojskë POGRADEC Udenisht Mineralogjike Lokale
849 Gryka (Kanioni) e Llenges POGRADEC Velçan Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
850 Liqenet e Lukovës POGRADEC Velçan Gjeomorfologjike-Litologjik-Tektonik Lokale
851 Shpella e Ariut. Bishnicë POGRADEC Velçan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
852 Shpella e Shën Marenë POGRADEC Velçan Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
853 Vendburimi i qymyreve Velçan ( i Mokrës) POGRADEC Velçan Mineralogjike Lokale
854 Objekti Gurët dekorativë karbonatikë Zhitom POLIÇAN Tërpan Mineralogjike Lokale
855 Objekti i gëlqerorëve Tërpan POLIÇAN Tërpan Mineralogjike Lokale
856 Gryka e Vodicës POLIÇAN Vërtop Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
857 Objekti i ranorëve pllakorë Përroi i Beshës POLIÇAN Vërtop Mineralogjike Lokale
858 Qafa e Vërtopit POLIÇAN Vërtop Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
859 Shpella e Kapinovës POLIÇAN Vërtop Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
860 Terracat e Osumit (Fshati Kakrukë) POLIÇAN Vërtop Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
861 Vendburimi i Argjilave Bentonite Prrenjas PRRENJAS Prrenjas Mineralogjike Kombëtare
862 Vendburimi i Hekur-Nikelit Prrenjas PRRENJAS Prrenjas Mineralogjike Kombëtare
863 Shpella e Pishkashit PRRENJAS Qukës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
864 Sofra e Skënderbeut PRRENJAS Qukës Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
865 Vendburimi i Hekur-Nikelit Bushtricë PRRENJAS Qukës Mineralogjike Kombëtare
866 Vendburimi i Hekur-Nikelit Skroskë PRRENJAS Qukës Mineralogjike Kombëtare
867 Cirqet dhe Iiqenet akulinajore Shebenik PRRENJAS Rrajcë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
868 Fusha liqenore-akullnajore e Domosdovës PRRENJAS Rrajcë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
869 Gryka e Gjashtë Dushqeve PRRENJAS Rrajcë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
870 Shkalla e Skënderbeut PRRENJAS Rrajcë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
871 Vendburimi i Harcburgiteve të freskëta Gjordukë PRRENJAS Rrajcë Mineralogjike Lokale
872 Vendburimi i Harcburgiteve të freskëta Rrajcë-Fushë PRRENJAS Rrajcë Mineralogjike Lokale
873 Vendburimi i Hekur-Nikelit Katjel PRRENJAS Rrajcë Mineralogjike Lokale
874 Vendburimi i kromit, Katjel PRRENJAS Rrajcë Mineralogjike Kombëtare
875 Ujvara Gurrë Sopot PRRENJAS Stravaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
876 Ujvarat e Gostimës PRRENJAS Stravaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
877 Prerja e Munellës I-8 PUKË Gjegjan Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
878 Prerja Stratigrafike Munelle PUKË Gjegjan Stratigrafike/Sedimentologjike Kombetare
879 Aglomeratet vullkanike në kufirin Pukë-Mirditë PUKË Gjegjan Petrologjike Kombëtare
880 Dajka paralele Kalivare-Munelle PUKË Gjegjan Petrologjike Kombëtare
881 Llavat jastëkore Rras i Egër PUKË Gjegjan Petrologjike Kombëtare
882 Ujvara e Gjegjanit PUKË Gjegjan Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
883 Shpella e Kaurrit PUKË Qelëz Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
884 Shpella e Kolikes PUKË Qelëz Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
885 Vendburimi i graniteve Lëvrushk PUKË Qelëz Mineralogjike Kombëtare
886 Vendburimi i kaolinave Dedaj PUKË Qelëz Mineralogjike Lokale
887 Amonitet e Kçirrës ose Fosilet e Kçirrës PUKË Qerret Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Nderkombetare
888 Objekti i gëlqeroreve Kçirrë PUKË Qerret Mineralogjike Lokale
889 Peneplena e Gomsiqes PUKË Qerret Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
890 Serpentinitet e Kaftallës PUKË Qerret Tektoniko-Strukturore Lokale
891 Vendburimi i bakrit Kçirrë PUKË Qerret Mineralogjike Lokale
892 Vendburimi i Kaolinave Korthpulë PUKË Qerret Mineralogjike Kombëtare
893 Vendburimi i kromiteve Vrith PUKË Qerret Mineralogjike Lokale
894 Guri i Shenjtë PUKË Rrape Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
895 Sofra e Lekës PUKË Rrape Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
896 Fusha karstike e Prespës PUSTEC Pustec Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
897 Gropa e Prespës së Madhe PUSTEC Pustec Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
898 Ishulli i Malligradit PUSTEC Pustec Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
899 Objekti i boksitit hekuror Mali i Thatë PUSTEC Pustec Mineralogjike Lokale
900 Objekti i rërave kuarcore Zaroshkë PUSTEC Pustec Mineralogjike Lokale
901 Vendburimi i shkumësit në Goricë PUSTEC Pustec Mineralogjike Kombëtare
902 Zgavra e Zaverit (Prespë) PUSTEC Pustec Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
903 Vendburimi i shkrifërimeve të reja Rreth Greth RROGOZHINË Kryevidh Mineralogjike Lokale
904 Objekti i Gipseve Mushnik RROGOZHINË Lekaj Mineralogjike Lokale
905 Burimet sulfurore të Fliballies RROGOZHINË Sinaballaj Hidrogjeologjike Kombëtare
906 Fosilet detare të Thartorit RROGOZHINË Sinaballaj Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
907 Dalja e meregeleve me amonite tek Manastiri (“Ammonitico Rosso”) SARANDË Ksamil Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
908 Ishujt e Ksamilit SARANDË Ksamil Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
909 Kanali i Vivarit SARANDË Ksamil Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
910 Laguna dhe Liqeni i Butrintit SARANDË Ksamil Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
911 Shpella e Pëllumbave, Bërdënesh SARANDË Ksamil Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
912 Pllakat e Sarandës SARANDË Sarandë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
913 Qafa e Gjashtës SARANDË Sarandë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
914 Vendburimi i gëlqerorëve dekorativë Çukë SARANDË Sarandë Mineralogjike Lokale
915 Vendburimi i gëlqerorëve dhe i gëlqerorëve dekorativë Sarandë SARANDË Sarandë Mineralogjike Lokale
916 Burimi termal i Treblovës SELENICË Armen Hidrogjeologjike Lokale
917 Vendburimi i Naftës dhe Gazit Karbunar SELENICË Armen Mineralogjike Lokale
918 Vendburimi i ranorëve bituminozë Treblovë-Selenicë SELENICË Armen Mineralogjike Lokale
919 Qafa e Pishës SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
920 Boderit në Smokthinë SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
921 Burimet e Kripura Bashaj-Matogjin SELENICË Brataj Hidrogjeologjike Kombëtare
922 Format erozionale, Velçë SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
923 Rrethi i Plakës (Brataj) SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
924 Shpella e Mëngjillit, Velçë SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
925 Shpella e Ramicës SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
926 Shpella e Shkruar (e Lepenicës) SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
927 Shpella e Velçës SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
928 Ujvara e Ramicës SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
929 Ujvara e Rasalit, Velçë SELENICË Brataj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
930 Fusha karstike e Skillovnik-Korbit SELENICË Kotë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
931 Vendburimi i Naftës dhe Gazit Drashovicë SELENICË Kotë Mineralogjike Lokale
932 Vendburimi i zhavorrit bituminoz Selenicë SELENICË Selenicë Mineralogjike Lokale
933 Vendburimi unikal i bitumit Selenice SELENICË Selenicë Mineralogjike Nderkombetare
934 Objekti i gëlqerorëve Shkozë SELENICË Sevastër Mineralogjike Lokale
935 Shpella e Mazharit SELENICË Sevastër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
936 Venbdurimi i fosforiteve Plloçë-Sevaster SELENICË Sevastër Mineralogjike Lokale
937 Vendburimi i Naftës dhe Gazit Amonicë SELENICË Sevastër Mineralogjike Lokale
938 Vendburimi i Naftës dhe Gazit Gorisht-Kocul SELENICË Vllahinë Hidrogjeologjike Nderkombetare
939 Vendburimi i ranorit bituminoz Treblovë SELENICË Vllahinë Mineralogjike Lokale
940 Objekti i gëlqerorëve dekorativë Novaj SKRAPAR Bogovë Mineralogjike Lokale
941 Qafa e Sirakut SKRAPAR Bogovë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
942 Ujvara mbi Bogovë dhe Burimi i Bogovës SKRAPAR Bogovë Hidrogjeologjike Lokale
943 Vrima e Dragoit (Kuçedrës) SKRAPAR Bogovë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
944 Cirqet akullnajore të Tomorrit SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
945 Morenat e Ujanikut SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
946 Objekti i gëlqerorëve dekorativë Zaloshnjë SKRAPAR Gjerbës Mineralogjike Lokale
947 Qafa e Kulmakut SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
948 Shpella e Terovës (Ujanik) SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
949 Sterra e Borës SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
950 Sterra e Katofiqit SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
951 Sterra e Prosekut SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
952 Sterra Uvlen (Pusi i Ramies) SKRAPAR Gjerbës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
953 Transgresioni i Paleogjenit të sipërm në Qafën e Devrisë SKRAPAR Gjerbës Tektoniko-Strukturore Lokale
954 Karsti i Qafës së Devrisë SKRAPAR Leshnje Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
955 Objekti i gëlqerorëve dekorativë Milovë SKRAPAR Leshnje Mineralogjike Lokale
956 Burimi i Guakut SKRAPAR Qendër Hidrogjeologjike Lokale
957 Kanionet e Çorovodes (Osumit) SKRAPAR Qendër Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
958 Kanioni i Gradecit SKRAPAR Qendër Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
959 Objekti i gëlqerorëve dekorativë Çorovodë SKRAPAR Qendër Mineralogjike Lokale
960 Shpella e Pirrogoshit (Shpella e Pirrogoshit dhe e Pëllumbave), Gradec SKRAPAR Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
961 Sterra e Kakrukës SKRAPAR Qendër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
962 Bokërrimat e Tomorricës SKRAPAR Zhepë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
963 Fusha karstike Tomorr-Kulmakë SKRAPAR Zhepë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
964 Meandrat e Lumit Erzen SHIJAK Gjepalaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
965 Vendburimi i Shkrifërimeve Shetel SHIJAK Gjepalaj Mineralogjike Lokale
966 Dalja e evaporiteve në Rubjekë SHIJAK Maminas Tektoniko-Strukturore Lokale
967 Objekti i Shkrifërimeve Kareç SHIJAK Maminas Mineralogjike Lokale
968 Prerja miocenike e Bodinakut SHIJAK Maminas Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
969 Vendburimi i Shkrifërimeve të Vjetra Kareç SHIJAK Maminas Mineralogjike Lokale
970 Format erozionale sferike përreth Shijakut SHIJAK Shijak Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
971 Prerja Stratigrafike Tarabosh SHKODËR Ana e Malit Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
972 Blloku Gravitativ e Gurit të Zi SHKODËR Guri i Zi Tektoniko-Strukturore Lokale
973 Rrudhosjet gjigante në Shpatet e Lumit të Shalës SHKODËR Guri i Zi Tektoniko-Strukturore Lokale
974 Shpella e Gajtanit SHKODËR Guri i Zi Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
975 Shpella e Jubanit SHKODËR Guri i Zi Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
976 Vendburimi i albitofireve Guri i Zi SHKODËR Guri i Zi Mineralogjike Kombëtare
977 Kanioni i Urës së Shtrenjtë SHKODËR Postribë Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
978 Prerja Stratigrafike Ura e Shtrenjte SHKODËR Postribë Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
979 Rrudhosjet ne shpatet e Lumit Kir SHKODËR Postribë Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
980 Terracat Ura e Shtrenjte SHKODËR Postribë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
981 Vendburimi i bojërave të dheut Meselimaj SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
982 Vendburimi i Argjilave Domen SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
983 Vendburimi i argjilave Drisht-Shkodër SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
984 Vendburimi i gëlqerorëve Mes SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
985 Vendburimi i gurëve dekorativë Sekaj-Mes SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
986 Vendburimi i tufiteve hinore të Domnit SHKODËR Postribë Mineralogjike Lokale
987 Burimet e Kirit SHKODËR Pult Hidrogjeologjike Lokale
988 Cirku akullnajor i Livadhit të Bogës SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Nderkombetare
989 Formimet akulinajore ne Bjeshket e Namuna SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
990 Fortesa e Kelmendit (Forca e Kelmendit) SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Atmosferike Nderkombetare
991 "Gropat e Bukura", Jezerce SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
992 Burimet e Shtrazës SHKODËR Shalë Hidrogjeologjike Lokale
993 Burimet e Okolit-Thethit SHKODËR Shalë Hidrogjeologjike Lokale
994 Kanioni dhe prerja tek Portat e Shales SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
995 Kanioni i Grunasit SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
996 Liqeni i Jezercës SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
997 Liqeni i Pejës SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
998 Lugu akullnajor i Runicës SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
999 Piramida Kulla e Jezerces SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1000 Pragu i Kapreit SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1001 Shpella e Majës së Arapit SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1002 Ujvara e Thethit SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1003 Kulla e Jezercës SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Atmosferike Nderkombetare
1004 Qafa e Agrit SHKODËR Shalë Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1005 Liqeni i Shkodres SHKODËR Shkodër Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1006 Mbihipja tektonike e Shirokës SHKODËR Shkodër Tektoniko-Strukturore Lokale
1007 Olistolitet e Kodrës së Tepes SHKODËR Shkodër Tektoniko-Strukturore Lokale
1008 Prerja e Rozafës SHKODËR Shkodër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
1009 Shpella e Osmanit SHKODËR Shkodër Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1010 Vendburimi i gëlqerorëve Tarabosh SHKODËR Shkodër Mineralogjike Lokale
1011 Vendburimi i gurëve dekorativë Tepe SHKODËR Shkodër Mineralogjike Lokale
1012 Rrasa e Palajve SHKODËR Shosh Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1013 Vendburimi i fluoritit Brashte SHKODËR Shosh Mineralogjike Kombëtare
1014 Gryka e Gjo Lulit SHKODËR Velipojë Gjeomorfologjike-Detare Lokale
1015 Laguna e Vilunit SHKODËR Velipojë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1016 Plazhi Velipoje SHKODËR Velipojë Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
1017 Shpella e Lekë Petës TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1018 Vendburimi i fosforiteve Golem, Gjirokastër TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1019 Cirqet akullnajore të Gribës TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1020 Fusha karstike e Malit Lekdush-Golem TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1021 Kanionet e Nivicës TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1022 Objekti i gëlqelorëve dekorativë Progonat TEPELENË Kurvelesh Mineralogjike Nderkombetare
1023 Qafa e Kreshtës TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1024 Shpella e Gusmarit TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1025 Shpella e Kasarit TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1026 Shpella Mëma e Ujit TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1027 Shpellat-Puse të Majës së Mollës-Lekdush TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1028 Shtyllat erozionale Lerë-Lekdush TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1029 Sterra e Çikës, (Shpella me qiell Nivicë??) TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1030 Ujvara e Progonatit, Kanionet e Gurrës, Lekdush, Progonat TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Lumore Nderkombetare
1031 Vendburimi i Fosforiteve Gusmar TEPELENË Kurvelesh Mineralogjike Nderkombetare
1032 Vendburimi i Fosforiteve Nivicë TEPELENË Kurvelesh Mineralogjike Nderkombetare
1033 Vrima e Shkëmbit, Shpella e Dragoit-Progonat TEPELENË Kurvelesh Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1034 Gropat karstike në Salari TEPELENË Lopës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1035 Lugjet e Dhëmblanit TEPELENË Lopës Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1036 Vendburimi i gëlqerorëve Kalivaç TEPELENË Lopës Mineralogjike Nderkombetare
1037 Antiklinali i Mezhgoranit TEPELENË Qendër Tepelenë Tektoniko-Strukturore Lokale
1038 Burimet e Hormovës TEPELENË Qendër Tepelenë Hidrogjeologjike Lokale
1039 Burimet e Ujit të Ftohtë TEPELENË Qendër Tepelenë Hidrogjeologjike Lokale
1040 Buza e Bredhit-Luzat TEPELENË Qendër Tepelenë Gjeomorfologjike-atmosferike Lokale
1041 Pushimi në sedimentim Bënçë-Skaran TEPELENË Qendër Tepelenë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
1042 Shpella e Dragotit TEPELENË Qendër Tepelenë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1043 Shpella e Mezhgoranit TEPELENË Qendër Tepelenë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1044 Tarraca erozive e Bënçës TEPELENË Qendër Tepelenë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
1045 Vendburimi i gëlqerorëve dolomitikë Luzat TEPELENË Qendër Tepelenë Mineralogjike Nderkombetare
1046 Vendburimi i Gëlqerorëve Ura e Bënçës TEPELENË Qendër Tepelenë Mineralogjike Nderkombetare
1047 Bokërrimat e Mustafa Koçajt TIRANË Baldushk Gjeomorfologjike-atmosferike Lokale
1048 Vendburimi i gëlqerorëve Vrap TIRANË Baldushk Mineralogjike Lokale
1049 Vendburimi i tufeve vullkanike Vrap TIRANË Baldushk Mineralogjike Lokale
1050 Kanioni(Gryka) i Skoranës TIRANË Bërzhitë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1051 Shpella e Pëllumbasit Shpella e Zeze (Erzen) TIRANË Bërzhitë Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1052 Tarracat e Ibës TIRANË Bërzhitë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1053 Prerja stratigrafike Tiranë-Dajt-Kroi i Mollës TIRANË Dajt Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
1054 Shtresat me makrofaunë dhe kanioni tek Ura e Brarit TIRANË Dajt Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1055 Tarraca e Vjetër Detare e Dajtit TIRANË Dajt Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1056 Vendburimi i gëlqerorëve Ferraj TIRANË Dajt Mineralogjike Lokale
1057 Vendburimi i gurëve dekorative (gëlqerorë) Qafë-Priskë TIRANË Dajt Mineralogjike Lokale
1058 Kanionet (Gryka) dhe Ujvarat e Myrdharit, Krrabe TIRANË Krrabë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1059 Shtresat me makrofaunë dhe iriqe Krrabë TIRANË Krrabë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1060 Vendburimi i Shkrifërimeve Qafë Krrabë, Tiranë TIRANË Krrabë Mineralogjike Lokale
1061 Vendburimi i qymyrit Krrabë-Mushqeta TIRANË Krrabë Mineralogjike Lokale
1062 Prerja e Erzenit (neper Ndroq) TIRANË Ndroq Stratigrafike/Sedimentologjike Kombëtare
1063 Vendburimi i shkrifërimeve të vjetra (rrënjësore) Pinet TIRANË Ndroq Mineralogjike Lokale
1064 Tarracat e Mulletit TIRANË Petrelë Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1065 Vendburimi i qymyrit Priskë TIRANË Petrelë Mineralogjike Lokale
1066 Fusha karstike e Bizës TIRANË Shëngjergj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1067 Shpella e Valit TIRANË Shëngjergj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1068 Vendburimii Qymyrit Mëzez-Yzberisht-Dome-Bërxullë TIRANË Tiranë Mineralogjike Lokale
1069 Mospërputhja midis formacioneve shlirore, Ura e Beshirit Tiranë TIRANË Vaqarr Tektoniko-Strukturore Lokale
1070 Bokërrimat e Mnerit TIRANË Zall-bastar Gjeomorfologjike-atmosferike Lokale
1071 Fusha karstike Mali me Gropa TIRANË Zall-bastar Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1072 Shkalla e Tujanit TIRANË Zall-bastar Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1073 Shpella e Mirë, Santa Maria Brar TIRANË Zall-bastar Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1074 Vendburimi boksitik i Dajtit TIRANË Zall-bastar Mineralogjike Lokale
1075 Vendburimi i gurëve dekorativë (gëlqerorë) Zall Dajt TIRANË Zall-Bastar Mineralogjike Lokale
1076 Vendburimi i Inerteve Karbonatike Koj, B. Curri TROPOJË Bajram Curri Mineralogjike Lokale
1077 Liqeni i Ponarëve TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1078 Lugina akullnajore e Currajve TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1079 Maja (Piramida) Gryka e Hapet TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1080 Qafa e Droçes TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1081 Qafa e Kolçit TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1082 Qafa e Zhurit te Edhave TROPOJË Bujan Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1083 Trup kromitik i rrudhosur Dunishe TROPOJË Bujan Mineralogjike Kombëtare
1084 Vendburimi i gëlqerorëve Dushaj TROPOJË Bujan Mineralogjike Kombëtare
1085 Vendburimi i kromit Kepenek-9 TROPOJË Bytyç Mineralogjike Lokale
1086 Prerja kumulative dhe mineralizimet e EGP në Bregun e Bibës TROPOJË Bytyç Mineralogjike Nderkombetare
1087 Trupat kromiferë pllakorë të Kepenekut TROPOJË Bytyç Mineralogjike Kombëtare
1088 Vendburimi i Kromit Pac-4 TROPOJË Bytyç Tektoniko-Strukturore Lokale
1089 Vendburimi i kromit Zogaj 1 TROPOJË Bytyç Mineralogjike Lokale
1090 Vendburimi Kepenek Fshat TROPOJË Bytyç Mineralogjike Lokale
1091 Kërpudha e Zonës B, Fierzë TROPOJË Fierzë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1092 Burimi Karstik i Qereçit TROPOJË Lekbibaj Hidrogjeologjike Kombëtare
1093 Kryqi Natyror në Fshatin Peraj TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1094 Olistolitet në fshatin Kotec TROPOJË Lekbibaj
1095 Prerja Ruku i Nikajve (Curraj i Eperm) TROPOJË Lekbibaj Stratigrafike/Sedimentologjike Nderkombetare
1096 Qafa e Kakise dhe e Grodes TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1097 Rrasa e Currajt TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1098 Shkëmbi i Forcës TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1099 Shpella dhe prerja permiane Vranë TROPOJË Lekbibaj
1100 Shpella e Boshit (Martinit), në Curraj të Epërm TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1101 Shpella e Bravnikut TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1102 Shpella e Dreles (e Rajzes) TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1103 Shpella e Kakverit TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1104 Shpella e Lumit, në Curraj të Epërm TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1105 Shpella e Rajës TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1106 Shpella e Zeze (Bira e zeze) TROPOJË Lekbibaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1107 Vendburimi Boksitik i Shtyllës së Grisë TROPOJË Lekbibaj Mineralogjike Lokale
1108 Prerja magmatike e oliviniteve në Çabrat TROPOJË Llugaj Petrologjike Lokale
1109 Shfaqja e mineralizuar kromifere Maja e Tahirit TROPOJË Llugaj Mineralogjike Lokale
1110 Ujvarat në fshatin Luzhë TROPOJË Llugaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1111 Vendburimi i argjilave Luzhë TROPOJË Llugaj Mineralogjike Lokale
1112 Vendburimi i Kromit Qafa e Luzhës TROPOJË Llugaj Tektoniko-Strukturore Lokale
1113 Vendburimi i kromit Rragam 1 TROPOJË Llugaj Tektoniko-Strukturore Kombëtare
1114 Vendburimi i kromit Rragam 2 TROPOJË Llugaj Tektoniko-Strukturore Kombëtare
1115 Burimet e Valbonës TROPOJË Margegaj Hidrogjeologjike Kombëtare
1116 Burimi (Vrella) i Shoshanit TROPOJË Margegaj Hidrogjeologjike Kombëtare
1117 Burimi i Qukut të Dunishës TROPOJË Margegaj Hidrogjeologjike Kombëtare
1118 Depozitimet fluvio-glaciale të Shëmtirës TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1119 Depozitimet fluvio-glaciale të Shoshanit TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1120 Format akulinajore te Kollates-Mijushes TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1121 Fusha karstike e Rragamit te Shales TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1122 Gropat dhe cirqet te Rupes ... Markofçes TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1123 Gropat e Bukura në Alpet lindore, Blloku i Jezercës dhe Kollatës, TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1124 Kanionet e Valbones, nga Ura e Shoshanit (të Shtrenjtit) TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
1125 Kanioni i Përroit të Milloshit dhe Ujvara afër tij, Dragobi TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1126 Kanioni i Përroit të Shydezhnicës, B. Curri TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1127 Karsti sipërfaqësor dhe nëntokësor, në gëlqerorë TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1128 Kontakti midis Nënzonës tektonike të Valbonës me Zonën e Gashit në Çerem TROPOJË Margegaj Tektoniko-Strukturore Kombëtare
1129 Lugina akullnajore dhe turistike e Valbones TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Nderkombetare
1130 Lugina Akullnajore e Motinës TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1131 Lugina e Lumit të Gashit TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1132 Lugina e varur akullnajore e Kukajt. TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1133 Maja e Hellit të Kuq TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1134 Maja e Kollates TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1135 Qafa e Rrethit te Bardhe TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1136 Qafa e Rupes (Qafa e Kuqe) TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1137 Rrasa e Pecmarës TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1138 Shpella (Pusi) i Çafkave, Bjeshkët e Gjarpërit TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1139 Shpella e Akullit Tropojë TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1140 Shpella e Dragobisë TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1141 Shpella e Haxhisë TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1142 Shpella e Shpanikut TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1143 Shpella e Tërnikut, Bishevë TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1144 Ujvara e Valbonës (Rragamit) TROPOJË Margegaj Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1145 Valbonë, Transgresioni me boksite, (Prerja e Kollatës) TROPOJË Margegaj Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1146 Vendburimi boksitik Lugu i Silkut TROPOJË Margegaj Mineralogjike Lokale
1147 Vendburimi i gëlqerorëve Koçanaj TROPOJË Margegaj Mineralogjike Lokale
1148 Vendburimi polimetalor i Rupa TROPOJË Margegaj Mineralogjike Kombëtare
1149 Dalja në formë kupole e mbetjes erozionale të konglomerateve kuarcore TROPOJË Tropojë Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
1150 Gryka (kanioni) e Kaçanikut, Bradozhnicë TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1151 Guri i shpuem-Shpella e Gjapit TROPOJË Tropojë
1152 Liqenet akullnajore te Dashit TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1153 Liqenet e Doberdolit TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1154 Liqenet e Sulbices TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1155 Lugina akullnajore e Doberdolit TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1156 Lugina akullnajore e Rudines TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1157 Lugina akullnajore e Sylbices TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Akullnajore Lokale
1158 Maja (Piramida) e Shkelzenit TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1159 Qafa e Doberdolit TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1160 Qafa e Herushtes TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1161 Shpella e Madhe, Bradozhnicë TROPOJË Tropojë Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1162 Vendburimi i Argjilave Tropojë TROPOJË Tropojë Mineralogjike Lokale
1163 Vendburimi i asbestit Gegaj TROPOJË Tropojë Mineralogjike Kombëtare
1164 Vendburimi i Kuarcit Kërrnajë TROPOJË Tropojë Mineralogjike Lokale
1165 Prerja tortoniane me makrofosile në Cukalat, Ura Vajgurore URA VAJGURORE Cukalat Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Lokale
1166 Burimet termominerale të dobët të Urës Vajgurore URA VAJGURORE Ura Vajgurore Hidrogjeologjike Lokale
1167 Druzet e kalcitit në karrierat e Gurit të Bardhë URA VAJGURORE Ura Vajgurore Mineralogjike Lokale
1168 Vendburimet gëlqerorëve Goricë dhe Goricë e Vogël URA VAJGURORE Ura Vajgurore Mineralogjike Lokale
1169 Vendburimi i gëlqerorëve Kodra e Bedenave URA VAJGURORE Ura Vajgurore Mineralogjike Lokale
1170 Vendburimi i gëlqerorëve Ura Vajgurore URA VAJGURORE Ura Vajgurore Mineralogjike Lokale
1171 Argjilat e vendburimit Bushat VAU I DEJËS Bushat Mineralogjike Lokale
1172 Vendburimi i argjilave Ranza VAU I DEJËS Bushat Mineralogjike Lokale
1173 Shpella e Cukalit VAU I DEJËS Shllak Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1174 Shpella e Mbilqethit VAU I DEJËS Shllak Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1175 Shpella e Zhylës VAU I DEJËS Shllak Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1176 Mineralizimet e dausonitit-realgar-auropigmentit Koman VAU I DEJËS Temal Mineralogjike Kombëtare
1177 Fusha e Liqethit Gropa karstike e Mekzezes-Liqethit VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1178 Fusha Karstike e Vilës VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1179 Guri i Lekës VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Atmosferike Kombëtare
1180 Kanionet e Doçit VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Lumore Kombëtare
1181 Marrëdhëniet e ofioliteve me serinë vullkano-sedimentare në Laç-Vau i Dejës VAU I DEJËS Temal Tektoniko-Strukturore Kombëtare
1182 Prerja e Komanit VAU I DEJËS Temal Tektoniko-Strukturore Nderkombetare
1183 Shpella e Malagjisë VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1184 Ujvarë nga Mali i Qerretit VAU I DEJËS Temal Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1185 Vendburimi i bakrit Palaj–Karmë VAU I DEJËS Temal Mineralogjike Kombëtare
1186 “Fjordet” e Liqenit të Vaut të Dejës VAU I DEJËS Vau i Dejës Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1187 Grykëderdhja e Përroit të Gomsiqes VAU I DEJËS Vau i Dejës Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1188 Peridotitet bazale dhe serpentinitet të shoqëruara nga shkëmbinj metamorfikë subofiolitikë (J2) Laç-Vau i Dejës VAU I DEJËS Vau i Dejës Stratigrafike/Sedimentologjike Lokale
1189 Shpella e Gjeçovit VAU I DEJËS Vau i Dejës Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1190 Thyerja transversale, regjionale Shkodër-Pejë VAU I DEJËS Vau i Dejës Tektoniko-Strukturore Nderkombetare
1191 Vendburimi i Gëlqerorëve Spathar VAU I DEJËS Vau i Dejës Mineralogjike Lokale
1192 Vendburimi i magneziteve Gomsiqe VAU I DEJËS Vau i Dejës Mineralogjike Kombëtare
1193 Vendburimi i silicorëve Vilzë VAU I DEJËS Vau i Dejës Mineralogjike Lokale
1194 Vendburimi i kaolinave Vig VAU I DEJËS Vig-Munelë Mineralogjike Lokale
1195 Dunat e rërës në Nartë VLORË Novoselë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1196 Dunat e rërës në Zhak Poro VLORË Novoselë Gjeomorfologjike-Atmosferike Lokale
1197 Fusha karstike e Shashicës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1198 Barriera Koralore e Grykës së Diallit VLORË Orikum Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1199 Burimet e Izvorit, fshati Tragjas VLORË Orikum Hidrogjeologjike Kombëtare
1200 Falezat e Sazanit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
1201 Fusha karstike e Ravenës në Malin e Kanalit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1202 Gjiri dhe shpellat e Gramës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Akullnajore Kombëtare
1203 Gjiri i Arushës-Bristanit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
1204 Gjiri i Dafinës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Detare Lokale
1205 Gjiri i Raguzës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Detare Lokale
1206 Gryka e Xhehenemit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Lumore Lokale
1207 Ishulli (transgresioni) i Sazanit VLORË Orikum Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1208 Kepi i Gjuhëzës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Detare Kombëtare
1209 Kreshta Karstike e Rovenës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1210 Laguna e Pashalimanit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1211 Mbihypja aktive e dolomiteve të Çikës VLORË Orikum Tektoniko-Strukturore Lokale
1212 Qafa e Shëngjergjit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Tektono litologjike Lokale
1213 Shpella e Dacit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1214 Shpella e Duk Gjonit VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1215 Shpella e Gjon Gjilekës , Karaburun VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1216 Shpella e Haxhi Alise, Karaburun VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Kombëtare
1217 Shpella e Radhimës VLORË Orikum Gjeomorfologjike-Karstike Lokale
1218 Vendburimi i dolomiteve Dukat (Vlorë) VLORË Orikum Mineralogjike Kombëtare
1219 Vendburimi i Dolomiteve e Gëlqerorëve të dolomitizuar Radhimë VLORË Orikum Mineralogjike Lokale
1220 Vendburimi i Gëlqerorëve dhe Shkumësit Orikum VLORË Orikum Mineralogjike Kombëtare
1221 Vendburimi i gëlqerorëve Kaninë VLORË Orikum Mineralogjike Lokale
1222 Vendburimi i Gëlqerorëve Drashovicë VLORË Qendër Mineralogjike Lokale
1223 Formacionet mollasike të Zvërnecit VLORË Qendër Paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale Kombëtare
1224 Laguna e Nartës VLORË Qendër Gjeomorfologjike-Neotektonike Kombëtare
1225 Laguna Limopuo VLORË Qendër Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
1226 Vendburimi i Argjilave Mesovun VLORË Qendër Mineralogjike Lokale
1227 Vendburimi i Argjilave Risili VLORË Qendër Mineralogjike Lokale
1228 Vendburimi i gazit në Panaja VLORË Qendër Mineralogjike Lokale
1229 Vendburimi i Gipsit Guri i Çifutit VLORË Qendër Mineralogjike Lokale
1230 Burimet e Ujit të Ftohtë të Vlorës VLORË Vlorë Hidrogjeologjike Kombëtare
1231 Gips makrokristalin Qafa e Koçiut, Vlore VLORË Vlorë Mineralogjike Lokale
1232 Tarraca detare e ish shtëpisë së pushimit të punëtorëve VLORË Vlorë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
1233 Tarraca detare e Kusbabait VLORË Vlorë Gjeomorfologjike-Neotektonike Lokale
1234 Thyerja regjionale seismike Vlorë-Elbasan-Dibër-Shkup VLORË Vlorë Tektoniko-Strukturore Kombëtare
1235 Vendburimi i Argjilave, Vlorë VLORË Vlorë Mineralogjike Lokale
1236 Vendburimi i qymyrit Gërdec, Pellgu qymyrmbajtës i Tiranës VORË Prezë Mineralogjike Lokale
1237 Vendburimi i Qymyrit Rinas-Fushë Prezë VORË Prezë Mineralogjike Lokale
1238 Vendburimi i Argjilave Marqinet-Vorë VORË Vorë Mineralogjike Lokale
1239 Vendburimi i Shkrifërimeve të Vjetra Marikaj VORË Vorë Mineralogjike Lokale