Kërkesa për subjektet private / shtetërore të cilat kërkojnë shërbime nga SHGJSH

Të gjithë subjektet që kërkojnë shërbime apo blerje materialesh studimore / grafike nga SHGJSH, duhet paraprakisht të dorëzojnë një kërkesë me shkrim, me postë zyrtare.
Kjo kërkesë do të vlerësohet nëse është e pranueshme / e plotësueshme nga SHGJSH. Në rast se përgjigja është pozitive nga SHGJSH, subjekti duhet të plotësojë këtë formular (klikoni këtu)

Kërkesat e SHGJSH ndaj subjekteve mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit

Subjektet që kërkojnë të kryejnë veprimtari minerare kërkim-zbulimi në Republikën e Shqipërisë duhet të kenë parasysh (klikoni këtu)


Kërkesat për kryerjen e oponencës nga SHGJSH për studimet hidrogjeologjike dhe hidrologjike

Të gjithë subjektet private ose shtetërore të cilët kërkojnë kryerjen e oponencës për studime hidrogjeologjike/hidrologjike duhet të veprojnë si më poshtë:

1- Fillimisht duhet të pajisen me hartën hidrogjeologjike të shkallës 1:25 000 që përmban zonën e studimit. Në këtë hartë, subjekti duhet të pasqyrojë objektet e ndërtimit dhe veprat ujore (puse, kaptazhe, stacione pompimi të ujit të pijshëm, tunele, galeri, transhe).

2 - Pas plotësimit të hartës sipas përshkrimit të bërë në pikën 1, studimi i plotë i shoqëruar me CD përkatëse dhe bashkangjitur hartën e plotësuar, do të dorëzohet në SHGJSH.
Njëkohësisht kryhet pagesa e oponencës.

Struktura e studimeve hidrogjeologjike dhe hidrologjike është përcaktuar sipas VKM Nr. 550, datë 15.7.2020 e cila ka hyre ne fuqi me date 20.07.2020 (Fletore Zyrtare Nr.135, date 20.07.2020) “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes, të formateve të lejes, të autorizimit, të kushteve të posaçme dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”


Kërkesat për kryerjen e oponencës nga SHGJSH për studimet gjeologo-inxhinierike

Të gjithë subjekteve private ose shtetërore të cilët kërkojnë kryerjen e oponencës për studime gjeologo-inxhinierike i sugjerojmë që këto studime të përgatiten sipas modelit të përgjithshëm, Aneksi 2 (klikoni këtu)

Së shpejti SHGJSH do të përgatisë (hartojë) modelet për studime gjeologo-inxhinierike për vepra të ndryshme inxhinierike.