Projektet e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar gjatë vitit 2021 të ndara sipas fushave zhvillimore

Fusha I: Gjeologjia Bazë - "Studime komplekse për mirë-administrimin e territorit në shkallë vendi - Gjeologjia - Gjeoresurset – Gjeorreziqet dhe Mjedisi"

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
I - 1 “Saktësimi i ndërtimit gjeologjik të sektorit Selishtë – Manasdre, korrelimi i Njësisë së Gjallicës dhe studimi i zonës së Burimasit -Tiranë”. 2021 P. Picaku
Z. Karanxha
I - 2 “Saktësime dhe plotësime të hartave shumëqëllimore të Shqipërisë (komponenti Gjeologji) sipas planshetave në shkallë 1:25 000” 2021 Z. Karanxha
I - 3 “Monitorimi gjeologjik dhe ndërtimi i bazës së të dhënave gjeologjike të punimeve në veprat inxhinierike dhe punimet minerare të kërkim – shfrytëzimit”. 2021 Gj. Stoja
I - 4 “Studim i gjeokimik mjedisor i zonës bregdetare, Kanali i Hoxharës – Porti i Vjetër Vlorë, në ndihmë të zhvillimit të turizmit”. 2021 – 2022 Dh. Dapi
Fusha II: Vendburime Minerale - Rivlerësimi i perspektivës së pasurive minerale dhe energjitike të vendit, vënia e tyre në efiçencë për ekonominë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
II - 1 “Vlerësimi i mineraleve të çmuar dhe mineraleve të tokave të rralla në Republikën e Shqipërisë”. 2021 – 2023 D. Gega
II - 2 “Detyrat e Sh.Gj.Sh.-së në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 2021 B. Koçi
II - 3 “Vlerësimi i perspektivës bakër-mbajtëse dhe elementëve shoqërues të tij, në brezin vullkanogjeno – sedimentar të sektorit Poravë – Palaj – Karmë – Rubik – Ferrshkopet – Stojan dhe përcaktimi i shesheve perspektive për kërkim – zbulim”. 2020 - 2023 V. Kola
Z. Hysa
II - 4 “Vlerësimi i potencialit mineralmbajtës në rajonin e Devollit për hekur-nikel, nikel-silikat dhe minerale të tjerë, përcaktimi i ligjësive të kërkimit jashtë kontureve të njohura deri tani, rekomandimi i shesheve të reja perspektive për kërkim – zbulim”. 2020 – 2022 P. Aliçkolli
Fusha III: Hidrogjeologji - Vlerësimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujrave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse, të resurseve ujore, si dhe të shtretërve të lumenjve të Shqipërisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
III - 1 “Monitorimi dhe vlerësimi sasior dhe cilësor i ujërave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse të Shqipërisë”. 2021 S. Marku
A. Gelaj
III - 2 “Ndërtimi i hartave hidrogjeologjike sipas planshetave në shkallë 1:25 000 dhe përditësimi i planshetave për Qarqet Tiranë, Durrës”. 2021 S. Marku
III - 3 “Monitorimi i qëndrueshmërisë së shtratit, erozionit, trashësisë së sedimenteve në rrjedhjen e mesme dhe të poshtme të lumenjve Erzen dhe Ishëm, si dhe propozimi i masave parandaluese e rehabilituese për mënjanimin e dëmeve”. 2021 A. Dhimitri
III - 4 “Influenca dhe pasojat e lëkundjeve sizmike në ujërat nëntokësore të Shqipërisë” 2021 A. Pambuku
A. Dukaj
Fusha IV: Hidrokarbure - Studimi dhe rivlerësimi i pasurive natyrore te lëndëve energjitike dhe vënia e tyre në shërbim të ekonomisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
IV - 1 “Studim i perspektivës naftë-gazmbajtese i rajonit Këlcyrë – Sopik për veçimin dhe vlerësimin e strukturave antiklinale më të favorshme për hidrokarbure”. 2020 - 2021 P. Dorre
Fusha V: Gjeologjia Inxhinierike, Gjeofizikë dhe Gjeodezi - Vlerësimi i rreziqeve gjeologjike si dhe studime gjeologo -inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së truallit dhe infrastrukturës publike të bashkive dhe në shkallë vendi). Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit, banka e të dhënave, transmetimi i informacionit drejt organeve vendimmarrëse dhe shoqërisë (GIS)

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
V - 1 “Vlerësimi e monitorimi i fenomeneve gjeodinamike të digave të rezervuarëve ujëmbajtës, nëpërmjet metodave gjeologo - inxhinierike dhe gjeofizike”. 2020 – 2021 O. Jaupaj
V - 2 “Përpilimi i hartave gjeologo – inxhinierike sipas planshetave në shkallë 1: 25 000 dhe hartimi i databazës së rrëshqitjeve në të gjithë territorin e Shqipërisë”. 2021 M. Lamaj
V - 3 “Përpilimi i Hartës Gjeoteknike të Shqipërisë në shkallë 1:200 000 dhe tekstit sqarues të saj”. 2019 – 2021 M. Lamaj
Y. Muceku
V - 4 “Përcaktimi i trashësisë së zhavorreve pranë urave në rrjedhjet e poshtme të lumenjve me metoda gjeofizike dhe studimi gjeofizik i rrëshqitjes së Poravit”. 2021 M. Dedaj
E. Ziaj
Fusha VI: Gjeologjia Detare - Studime dhe monitorime gjeologo - mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare e detare të Shqipërisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VI - 1 “Ndërtimi i hartës gjeologjike detare, në shkallë 1:25 000, të rajonit detar të Gjirit të Drinit (rajoni Velipojë - Kepi i Rodonit)” në shkallë 1:25 000”. 2021 – 2023 S. Marku
VI - 2 “Studimi dhe vlerësimi i dinamikës detare në rajonin Vlorë – Kepi i Stillos dhe monitorimi i hapësirës bregdetare të Velipojës në shkallë 1:50 000”. 2018 – 2020 P. Llaveshi
Fusha VII: Gjeoinformatizimi - Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit banka e të dhënave, transmetimi i informacionit

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VII - 1 “Gjeoinformatizimi i dokumentacionit gjeologjik të Sh.Gj.Sh.-së dhe dixhitalizimi i dokumentacionit të Arkivit Qëndror Teknik të Gjeologjisë”. 2021 A. Avxhi
A. Mara
VII - 2 “Krijimi i bazës së të dhënave të shpimeve dhe burimeve ujore të Shqipërisë”. 2021 – 2022 E. Plaku
VII - 2 “Ndërtimi dhe modelimi në 3D i vendburimit të kromit Vlahen, dixhitalizimi i dokumentacionit gjeologjik të vendburimeve fosforite (Fushë Bardhë, Gusmar -Nivicë” 2021 – 2022 S. Bele
Fusha VIII: Studimet Emergjente - Studime për nevoja emergjente, sipas kërkesave të Pushtetit Qëndror e Lokal. Vleresimi nga ana gjeologo-inxhinjerike e gjeofizike, si dhe monitorimi i punimeve (punimet minerare kapitale që kryhen per ndertimin e veprave inxhinierike).Publikime dhe sensibilizim

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VIII - 1 “Studime gjeologo – inxhinierike e hidrogjeologjike, emergjente. Ndjekja dhe evidentimi i punëve me të tretët”. 2021 M. Kenga
VIII - 2 “Pjesëmarrje e Sh.Gj.Sh.-së në aktivitete me EGS, institucione homologe, projekte me financime nga jashtë Sh.Gj.Sh.-së dhe Publikime”. 2021 Elisa Prendi
Fusha IX: Vlerësime Analitike - Vlerësimi cilësor i ujërave, mineraleve dhe shkëmbinjve. Standartizimi i laboratorit për analizat kimike të mineraleve dhe informatizimi i të dhënave hidrokimike të ujërave nëntokësore në vite

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
IX - 1 “Analizimi i ujërave, shkëmbinjve, mineraleve. Menaxhimi i cilësisë së Laboratorit sipas standartit ISO 17025:2017”. 2021 S. Bajraktari