Raportet dhe Studimet në Arkiv

Bazuar në Urdhrin Nr. 144, datë 19.05.2005, në AQT të SHGJSH ofrohen të gjitha materialet që ai ka në dispozicion, të cilat mund të studiohen në ambientet e këtij Arkivi ose mund të fotokopjohen pjeserisht apo krejtesisht, bazuar në tarifat e caktuar nga urdhri i lartpërmendur.

Falë bazës së të dhënave elektronike, personat e interesuar mund të gjejnë shpejt të gjithë materialin e kërkuar.
▪ Raporte llogaritje rezervash minerale (241 inventare)
▪ Mineralet e metalore (127 inventare)
▪ Mineralet jometalore (78 inventare)
▪ Naftëmbajtja (15 inventare)
▪ Vendburimet e qymyrit (27 inventare)
▪ Raporte studimore (398 inventare)
▪ Raporte tematiko përgjithësuese e rilevuese (84 inventare)
▪ Studime për erozionin (10 inventare)
▪ Studime për sheshe ndërtimi (179 inventare)
▪ Studime gjeologo inxhinierike (289 inventare)
▪ Studime mjedisore
▪ Studime mbi Gjeomonumentet dhe Gjeoparqet
▪ Studime të Kuaternarit
▪ Studime për teknikat dhe teknologjinë e shpimit
▪ Studime historike


Për të parë listën e plotë të raporteve e studimeve që ndodhen
në Arkivin Qendror Teknik të Gjeologjisë klikoni këtu...